EU-kommissionens arbetsprogram för 2019

EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram för 2019. De huvudsakliga prioriteringar som lyfts fram i detta är:

  • att snabbt uppnå en överenskommelse om lagförslag som redan har lagts fram,
  • att ta fram ett begränsat antal nya initiativ för att ta itu med de kvarvarande utmaningarna, och
  • att lägga fram ett antal initiativ för framtiden för ett EU med 27 länder (utan Storbritannien).

Kommissionen anger i arbetsprogrammet för 2019 att det endast avser att föreslå 15 nya initiativ som alla utom två utgör icke-lagstiftande åtgärder. De nya initiativen inkluderar planer på att röra sig mot kvalificerad majoritetsröstning inom vissa delar av skatteområdet, att stärka eurons internationella roll, att ta fram en koordinerad plan för utvecklingen av AI i Europa och en handlingsplan för desinformation. Andra initiativ handlar om att ta bort hinder och att ta vara på nya möjligheter för en fullt ut fungerande inre marknad. Initiativ föreslås också på energi- och klimatområdet. I programmet presenteras också 10 nya Refit-utvärderingar för att se över den befintliga lagstiftningen och se till att den fortfarande är ändamålsenlig. Fem av dessa är en uppföljning av yttranden från Refit platform (6st) eller har en koppling till dessa.

Beträffande regelförbättring tar kommissionen i arbetsprogrammet utöver Refit platform upp den uppföljning som kommissionen just nu genomför när det gäller sin regelförbättringsagenda och som kommer att utmynna i en rapport under våren 2019. Kommissionen anger vidare att det kommer att presentera en detaljerad presentation av sin uppföljning av alla tidigare och nya REFIT platform yttranden i sin kommande internetbaserade REFIT Scoreboard samt i sin andra ”Årliga bördoundersökning” (Annual Burden Survey).

Utöver ovanstående redovisas i arbetsprogrammet alla prioriterade pågående förslag och de 17 pågående förslag och befintlig lagstiftning som kommissionen vill dra tillbaka eller upphäva.

Läs kommissionens arbetsprogram här,

Dela den här sidan