Pressmeddelande: ESO-rapport visar på stora kvalitetsbrister i regeringens och riksdagens beslutsunderlag

Igår släppte Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, en rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser i den svenska statsförvaltningen. Rapporten är en svidande kritik av Sveriges politiker, där ansvar och kunskap för att tillse och uppnå effektivitet och helhetsperspektiv i det stuprörsorienterade svenska förvaltningssystemet saknas.

– Vi inom näringslivet är inte förvånade av ESOs slutsatser. Rapporten bekräftar företagens upplevelser och de granskningar av konsekvensutredningar som Regelrådet och vi själva gjort. Effekterna av ogenomtänkta och dåligt analyserade beslut slår igenom både direkt och indirekt hos företagen – och samhället i stort – genom högre kostnader, lägre investeringsvilja och större osäkerhet, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

ESO-rapporten ger exempel på flera åtgärder som behöver vidtas för att få beslut och regleringar mer kostnadseffektiva, såsom bättre kvalitetssäkring, tidigare analyser och brett metodansvar för hur konsekvensanalyser genomförs.

– Efterfrågan på konsekvensanalyser är och har varit för låg. Man prövar inte om nyttan med nya regler överstiger kostnaderna. Det får heller inte några konsekvenser för beslutsfattarna om analyserna uteblir. Vi välkomnar därför att rapporten bland annat pekar på behovet av att överväga återremitteringskrav till en extern kvalitetsgranskare av de förslag som inte innehåller en fullgod analys. Detta är något vi själva också utrett på djupet i vår rapport ”Rätt underlag för rätt beslut- Åtgärder för bättre konsekvensutredningar 2017”, fortsätter Andrea Femrell.

Det finns idag flera länder och sammanslutningar som på ett aktivt sätt arbetar med samhällsekonomiska konsekvensanalyser och har ett utvecklingsarbete som Sverige kan lära av. Rapporten lyfter bland annat USA, EU och OECD.

– Trots att slutsatserna i rapporten är föga smickrande känns det ändå hoppfullt. Jag tror inte att det finns någon, vare sig beslutsfattare, företagare eller medborgare, som inte vill ha mer kostnadseffektiva regler och styrmedel. Dessutom finns det många goda exempel på internationell nivå. Det ger förutsättningar för att det fram över kan bli en prioriterad fråga i det dagliga förvaltningsarbetet, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs ESOs rapport här.

Läs NNRs rapport Rätt underlag för rätt beslut här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se.

Dela den här sidan