Föråldrade bokföringsregler kostar företagen 3,9 miljarder

NNR har tillsammans med medlemmarna  Företagarna, LRF, Småföretagarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv – vilka även är experter i utredningen om enklare regler för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03) – tagit fram en konsekvensanalys av möjliga besparingar kopplat till utredningens uppdrag på bokföringsområdet. Det rör sig i detta fall om kravet på arkivering av pappersmaterial. Konsekvensanalysen har genomförts av konsultföretaget Trinovo  och visar att dessa regler kostar ca 3,9 mdkr årligen. Om de togs bort skulle således motsvarande besparing kunna uppstå. Regelverket berör alla bokföringsskyldiga företag i Sverige. Utredningen kommer att överlämnas till regeringen senast den 30 juni 2021.

Bokföringslagens krav på att företag måste arkivera räkenskapsmaterial i den form det tagits emot är ett bra exempel på regelverk som skapar en orimlig administrativ börda för näringslivet. Kravet innebär att kvitton och fakturor som tagits emot på papper måste behållas i den formen, vilket ger upphov till en krånglig administrativ process för exempelvis reseräkningar. Att Sverige bland jämförbara länder är ensamma om att ha kvar krav på arkivering av pappersmaterial är ett konkurrenshinder som gör att svenska företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med de digitaliserade bokföringsverktyg som finns på marknaden.

I studien, som genomförts av konsultföretaget Trinovo, har de administrativa processer som arkiveringskraven ger upphov kartlagts genom intervjuer med företag i olika storlekskategorier, för att på så sätt uppskatta tids- och resursåtgång i enlighet med den s.k. standardkostnadsmodellen. Denna metodik är väletablerad och har använts tidigare av bland annat Nutek och Tillväxtverket för mätningar av företagens administrativa kostnader. I studien beräknas företagens sammanlagda kostnad för att efterleva kravet på arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form uppgå till 3,9 miljarder kronor per år. Baserat på arbetskraftskostnaderna för 2020 motsvarar det kostnaden för dryga 5 700 heltidsjobb.

Av kostnadsmassan, som är beräknad på statistik från 435 000 bokföringsskyldiga företag vars omsättning överstiger 400 000 kronor, består hanteringen av reseräkningar för den absolut största andelen. Studien visar också att arkiveringsreglerna är dåligt anpassade till det digitala arbetssätt som många företag övergått till som en konsekvens av Covid-19 pandemin, vilket exempelvis får till följd att räkenskapsmaterial måste skickas med post till och från medarbetarnas bostäder.

Trinovos studie är avsedd att bidra med underlag till den utredning om enklare regler för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03) som just nu ser över regelverket. Studien visar även på den generella betydelsen av konsekvensutredningar och kvantitativa beräkningar av företagens kostnader för regelefterlevnad.

Ta del av konsekvensutredningen ”Företagens kostnader för att bevara räkenskapsinformation i pappersformat” här.

Dela den här sidan