International Regulatory Reform Conference, IRRC i Amsterdam

Årets upplaga av International Regulatory Reform Conference (IRRC) samlade ca 300 näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från ett 40-tal länder som delade med sig av sina respektive erfarenheter av att arbeta med regelförenkling för företag. 

Några huvudpunkter som ofta lyftes fram var behovet av en bättre dialog med företag, samt vikten av tydliga resultat i form av minskade kostnader och minskad regelbörda. Chris Buijink, vid det Holländska ministeriet för ekonomi, jordbruk och innovationer sade bl.a. i sitt inledningsanförande följande:

Tangible results are necessary and stakeholder involvement is crucial for the success of regulatory reform.

Sir Don Curry från brittiska Better Regulation Executive betonade i sitt anförande vid seminariet ”Reviewing regulation: A gateway to growth” att det måste finnas en politisk vilja och ett tydligt åtagande från de olika departementen för att arbetet med regelförenkling ska bli framgångsrikt. Han betonade även vikten av ett tydligt ramverk för själva regelgivningsprocessen och gav det brittiska arbetet med principen ”one in – one out” som exempel.

Enligt den brittiska modellen får inget departement införa någon ny reglering om de inte samtidigt tar bort regler som motsvarar kostnaden för det nya regelverk som man vill införa – detta för att inte öka regelbördan på företagen. 

Vid seminariet "Ten years of Better Regulation: towards a new policy agenda" deltog Jens Hedström från NNR tillsammans med Geneviève Pons-Deladrière från EU-kommissionen och Josef Konvitz från OECD. Moderator var Benoît Daniel Turcotte från Treasury Board of Canada. Benoît Daniel Turcotte inledde med att återigen poängtera vikten av tydliga resultat och Jens Hedström underströk i sitt anförande behovet av en bättre dialog med näringslivet och ett tydligare fokus på att ändra de regelverk som företagen upplever som de främsta hindren för tillväxt.

Geneviève Pons-Deladrière tog fasta på frågan om en bättre dialog med näringslivet och redogjorde för EU-kommissionens pågående arbete. Det största gensvaret från åhörarna fick Josef Konvitz, som avslutade diskussionen med att konstatera att de första 2 miljoner bilarna som tillverkades i USA kördes av personer som inte hade körkort och att ett krav på körkortsutbildning troligtvis hade hindrat hela bilindustrins utveckling. 

Dela den här sidan