Pressmeddelande: Det är resultatet av regelförenklingsarbetet som räknas!

Vi måste ta företagens behov som en utgångspunkt för arbetet med regelförenkling och inte vara bundna av hur dagens regelverk är utformat när vi söker efter alternativa lösningar. Detta säger Jens Hedström, vd för Näringslivets Regelnämnd, NNR, från den stora internationella regelförenklingskonferensen IRRC 2011 i Amsterdam.

Vid den pågående International Regulatory Reform Conference, IRRC, 10-11 mars i Amsterdam talar idag NNR:s VD Jens Hedström vid ett seminarium arrangerat av OECD under temat "Ten years of Better Regulation: towards a new policy agenda". Han efterfrågar ett tydligare fokus på de åtgärder som företagen efterfrågar för att kunna nå längre i arbetet med regelförenkling.

När det gäller det framtida arbetet med regelförenkling krävs tydligare avgränsningar och en tydligare målbild. En allt för bred ansats riskerar ett skapa en otydlighet som gör att resurserna inte används effektivt.

– Ett tydligare fokus på att reformera de regelverk som utgör hinder för tillväxt och att göra utvärderingar av reglers effekter är två konkreta förslag på åtgärder ett effektivare regelförenklingsarbete, säger Jens Hedström.

Jens Hedström avslutar också med ett tydligt budskap till de politiker och tjänstemän som driver arbetet med regelförenkling på nationell och internationell nivå:

– Det är det verkliga utfallet av en insats som räknas och därför behövs utvärderingar som belyser hur väl man lyckats. Att finna verktyg och indikatorer för att mäta effekten av genomförda insatser är en av de stora utmaningarna för framtiden.

International Regulatory Reform Conference (IRRC) är en central mötesplats för alla som arbetar med regelförenkling på nationell och internationell nivå. Konferensen samlar närmare 300 näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän från ett 40-tal länder och internationella organisationer.

För mer information, kontakta:
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 070-552 99 46
Oscar Fredriksson, Sakkunnig Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 070-200 19 75

Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en ideell förening som jobbar förfärre och enklare företagsregler samt att minimera företagensuppgiftslämnande. Föreningen har 15 näringslivsorganisationer sommedlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se 

Dela den här sidan