Kommentar till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbete

I dag presenterade vice statsminister Maud Olofsson regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet. Näringslivets regelnämnd,
NNR, berömmer regeringen för deras ambitiösa mål och strukturerade arbetssätt med regelförenklingsarbetet. Dock återstår det mycket
arbete innan företagens märker av en märkbar förändring i sin vardag, vilket också visade sig i NNRs Regelbarometer 2009, där 75 procent av
Sveriges företagare angav att de upplever regelbördan är ungefär som tidigare jämfört med för ett år sedan.

– Det är uppenbart att Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet tar regelförenklingsarbetet på allvar och inser vikten av att minska
företagens regelbörda. Tyvärr finns det flera departement som inte prioriterar regelförenkling för företag lika mycket. Leveransen från
Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Miljödepartementet har klart understigit förväntningarna. Regeringen
som helhet och de nämnda departementen i synnerhet, måste därför i ännu större utsträckning än tidigare genomföra näringslivets förslag,
så effekterna och målen kan nås, säger Jens Hedström, VD NNR.  

– NNR är positiva till mycket av det som görs, t ex att ytterligare flera hundra nya regelförenklingsförslag är på gång. Men vi är
besvikna på att inte alla ministrar i regeringen ser regelförenkling som ett billigt krispaket, fortsätter Jens Hedström.

Regeringens handlingsplan finns att hämta på näringsdepartementets webbplats.

Dela den här sidan