NNR kommenterar regeringens budget: Fortfarande inga skarpa reformförslag för att minska regelbördan

Regeringen pratar gärna om regelförbättring men veckans budgetförslag visar att regeringen fortfarande är ovillig att sätta tydliga mål och lägga skarpa förslag för hur de ska nås.

Målsättningarna om att företagens kostnader till följd av regler ska minska, att reglerna ska främja tillväxt samt förenklat uppgiftslämnande och kortare handläggningstider är bra, men inte nya. Hittills har tyvärr inte så mycket hänt, undantaget det inledande arbete som gjorts rörande hanteringen av tillståndsgivning för vissa områden inom kommunerna, vilket NNR välkomnar.

Utvecklingen går snarare år fel håll med ökande kostnader för företagen och en fortsatt stor kvalitetsbrist på de konsekvensanalyser som görs innan nya regler införs. Dessutom har få, om några, regelverk setts över för att se om den redan tunga regelbördan kan minskas. NNR saknar näringslivsperspektivet och befarar att regeringen får mycket svårt att nå upp till sina målsättningar.

Vad som nu behövs är ordentliga reformer och förenklingar av regelverk av betydelse för företagen, hårdare krav på konsekvensanalyser och ett ökat mandat för Regelrådet. Viktiga regelverk behöver också utvärderas med avseende på deras effekter för företag och samhälle.

Att lyssna till vad företagarna själva identifierar som de stora regelhindren i sin vardag är grunden för att inte bara kunna driva en effektiv regelförbättringspolitik, utan också bedriva den på de områden där insatserna får mest effekt. NNR och dess medlemmar har kartlagt regelbördan och identifierat de regelverk och regelområden som Sveriges företag själva upplever som mest betungande och i störst behov av reformer. Det är ett arbete vi gärna delar med oss av. Vi samarbetar gärna med regeringen för att deras goda intentioner ska kunna utmynna i konkret verklighet och påtagliga förbättringar för svenska företagare.

Dela den här sidan