NNR Nyheter 5 2016

Halvtid för regeringen

NNR turnerar just nu runt om i Sverige och presenterar resultaten i vår undersökning om kommunal regeltillämpning. Skillnaderna är stora på sina håll, ibland rent av orimliga. Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll. Flera kommuner kortar handläggningstiderna, inför servicegarantier och börjar så sakteliga få upp ögonen för att deras tillämpning och tillsyn faktiskt påverkar företagen och företagsklimatet. Fler och fler kommuner vill mer och bättre.

På EU-nivå går de första skarpa regelförbättringsförslagen som NNR och dess medlemmar tagit fram vidare i processen. Mer är att vänta och tempot är högt. Hemma i Sverige tas de första stegen att digitalisera ärendehantering och tillstånd inom restaurangbranschen. Vissa myndigheter har fått i uppgift att dela med sig av sina uppgifter till varandra utan att ta betalt, något som förhoppningsvis kommer att minska belastningen på företag.

Vill man förenkla, som vi på NNR vill, kan man säga att glaset är halvfullt så här i halvtid beträffande kommunernas och EUs regelförbättringsarbete liksom på uppgiftslämnarsidan. Tyvärr visar vår genomgång att glaset fortfarande är halvtomt när det gäller hittills genomförda förbättringsåtgärder och viljeyttringar från vår regering och våra myndigheter. De senaste förslagen om vinstförbud, finansskatt och översyn av skatteregler för fåmansbolagsdelägare tömmer glaset ytterligare.

Det är dags att fylla på glaset Mikael Damberg! Vi vet var källan finns, den sinar aldrig.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR


Granskningen av kommunernas regeltillämpning

All information om NNRs stora projekt där landets samtliga kommuner har fått svara på frågor om hur de hanterar regeltillämpning inom områdena för företagslots, upphandling, serveringstillstånd, miljötillstånd, livsmedelstillstånd och bygglov finns nu samlat på hemsidan kommungranskning.se. Nu är också NNR ute och besöker alla länen för att presentera undersökningens resultat. På kommungranskning.se finns alla datum för länsbesöken och i efterhand läggs presentationerna ut. Där kan du också gå in och se i databasen om hur just din kommun ligger till och mycket mer.


SVT Opinion: "Hög tid för regeringen att förenkla för företag"

NNR har följt upp vad som hänt med näringslivets egna förslag till åtgärder samt om området i prioriteras i regeringens regleringsbrev till myndigheter. Resultatet är tyvärr nedslående. NNR och några av NNRs medlemmar skrev ett debattinlägg på SVT Opinion om regeringens arbete med regelförbättring för företag, som enligt skribenterna har en del plats för förbättringar. Sedan artikeln publicerats har även miljödepartementet och näringsdepartementet (landsbygd, livsmedel och areella näringar) inkommit med sin redovisning. Läs artikeln här.


Ni följer väl regelbloggen?

Finns det ett särskilt regelkrångel som berör dig mycket? Har du varit med om något regelrelaterat som du vill berätta om? Har du något förslag till förbättringar av en viss regel eller lagstiftning som skulle kunna förenkla livet för företagare? I så fall är du välkommen att skriva om detta på NNRs regelblogg! Kontakta oss med din idé!

Seminarium med Cass Sunstein den 12 januari

Bättre regelverk – hur är det möjligt? Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras?

Näringslivets Regelnämnd, NNR och Entreprenörskapsforum arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari i Stockholm med professor Cass Sunstein om dessa frågor. Medverkar gör bl a statssekreterare Niklas Johansson, Näringsdepartementet. Mer information om seminariet och hur man anmäler sig finns här.


Ett mer effektivt uppgiftslämnande

En viktig fråga som indirekt påverkar kostnaderna för företagens uppgiftslämnande är att myndigheterna tar ut avgifter av varandra för de uppgifter de byter sinsemellan. Detta kan leda till att det många gånger är billigare att fråga företagen direkt eftersom uppgifterna därifrån är "gratis" sett ur myndighetens perspektiv. Denna fråga lyftes bl a av NNR i uppgiftslämnarutredningen. Regeringen avser nu införa en ordning som innebär avgiftsfritt utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter, vilket är välkommet. Myndigheter som nämns inledningsvis är Skatteverket och Bolagsverket.

Samtidigt har SCB fått ett ansvar av regeringen att analysera och årligen rapportera om kvaliteten på den offentliga statistiken som hanteras av flera myndigheter. Den offentliga statistiken utgör en stor del av företagens uppgiftslämnande, varför bättre kvalitet och större enhetlighet i tillämpningen av myndigheternas hantering inom detta område skulle kunna leda till positiva effekter för uppgiftslämnarna.


Digitala tjänster och förenklade informationskrav för att starta restaurang

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tillsammans med ett 50-tal kommuner genomför just nu ett stort arbete med att enhetliggöra de informationskrav som gäller för att erhålla serveringstillstånd i kommunerna. Arbetet innebär bl a att de blanketter och informationskrav som krävs för att ansöka om och erhålla ett serveringstillstånd liksom att göra en livsmedelsanmälan ska bli lika i alla kommuner och att hanteringen så långt som möjligt ska bli digital. Det nya systemet kommer att sjösättas senast vid årsskiftet 2017/2018 och utgå från verksamt.se eller kommunernas egna hemsidor. Fler och fler områden kommer efter hand att omfattas och införas, exempelvis tobak, folköl, marktillstånd, ventilation och avlopp/avfall.


Fler svenska regelförbättringsförslag för diskussion i EU

I juni lämnade EU-kommissionens rådgivande grupp i regelförbättringsfrågor, Refit Platform, in sin första omgång rekommendationer, totalt 22 st. Kommissionen har i sitt arbetsprogram för 2017 valt att anta 21 av de 22 förslagen, som därmed ska behandlas under nästa år. Bland de 22 rekommendationerna fanns ett förslag till förenkling av momsreglerna som NNR skickat in för sin medlem Svenskt Näringslivs räkning.

Vid kommande möten i Refit Platform kommer förslag inom områdena moms, inre marknad och jordbruk att prioriteras. Inom dessa tre områden har totalt 32 förslag valts ut för diskussion varav 22 är regelförbättringsförslag som NNR har skickat in för sina medlemmars räkning (19 förslag på jordbruksområdet från LRF och 3 förslag från Svenskt Näringsliv på momsområdet). Regelförbättringsförslag som lämnats in på övriga områden kommer hanteras av gruppen i ett senare skede eller direkt av EU-kommissionen.


Följ NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd, NNR på Facebook genom att klicka här.

 

 
Dela den här sidan