NNR på International Regulatory Reform Conference i Berlin

Under drygt två dagar i november samlades 600 personer från 62 länder för att diskutera regelförenkling och regelreformering. NNR arrangerade ett av konferensens seminarier under rubriken:” What does business want from regulatory reform – and is it making a difference?”, vilket handlade om näringslivets erfarenheter av vad som fungerar när det gäller regelförenkling.

Seminariet var ett av konferensens mest välbesökta och bestod, förutom av NNRs VD Jens Hedström, av Jesper Friis från Dansk Industri, Ed Humpherson från Storbrittaniens National Audit Office och Annika Fritsch från Företagarna, som även är ledamot i den så kallade Stoiber-gruppen; en högnivågrupp för regelförenkling inom EU-kommissionen.

Seminariediskussionen utgick ifrån frågeställningen: ”Vilka typer av statliga åtgärder levererar faktiska fördelar för näringslivet i form av lägre regelkostnad?” Från talarna underströks det att det inte enbart handlar om att förenkla existerande regler, utan också att agera vakthund för att förhindra att nya regler blir betungande för företagen.

Konsekvensanalysernas utformning och användande är viktiga inslag kombinerat med ett regelråd som granskar och kontrollerar förslagen, liksom vikten av kommunikation och samråd vid regelgivningen. För att få till stånd ett bättre och mer ändamålsenligt regelverk måste samråd mellan regelgivare och näringslivet prioriteras; en ståndpunkt som panelen var överens om.

De enskilda staternas samt EUs målsättningar om minskad regelbörda diskuterades också och likaså implementeringen av beräkningsmodellerna för att mäta regelbördans storlek och kostnad. Samråd, kommunikation och förståelse för näringslivets situation och önskemål var teman som gick som en röd tråd genom diskussionen på seminariet.

Dela den här sidan