Pressmeddelande: Budgetens regelförbättringsansats är positiv – nu gäller det att regelförbättringspolitiken får praktiskt genomslag

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 9 NOVEMBER 2022
Budgetens regelförbättringsansats är positiv – nu gäller det att regelförbättringspolitiken får praktiskt genomslag
Den nya regeringen lämnade sin budgetproposition för år 2023 till riksdagen den 8 november. I den skriver regeringen bland annat att ”Villkoren för stärkt produktivitet och företagande måste utvecklas. Svenska företag, inte minst de många små företagen behöver lättnader från byråkrati och administration”. Vidare skriver den att ”Regelbördan och administrationen behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet i så stor utsträckning som möjligt, vilket är det som i längden skapar tillväxt och jobb”. De åtgärder som presenteras i budgeten för att uppnå detta är bland annat att Regelrådets arbete med konsekvensutredningar förstärks och att implementering i svensk rätt över miniminivån i EU-regleringar ska undvikas eller motiveras då den bedöms nödvändig för att för att uppfylla nationella svenska mål. Regeringen föreslår också att ett implementeringsråd inrättas med målet att minska regelbördan för företag.
Näringslivets Regelnämnd NNR ser positivt på regeringens ambitioner och förslag till åtgärder, men hade samtidigt önskat ett tydligare helhetsgrepp för regelförbättringsarbetet som sådant.
– Regeringens förslag är en del av vad som sammantaget behövs göras för att regelförbättringsarbetet ska ge resultat och att företagen ska märka någon skillnad. Här krävs en ökad tydlighet och en genomarbetad strategi för mandatperioden. Bland annat gäller det regeringens och Regeringskansliets eget arbete med regelförbättring, dialogen med näringslivet och återkopplingen gällande konkreta förenklingar, styrningen av myndigheter liksom att ge Regelrådet ett starkt mandat att kunna luta sig mot i sin förstärkta granskning. Regeringen har redan idag en verktygslåda på sitt bord som kan användas; de förslag som lämnats om en förstärkt regelförbättringsprocess av utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernisering av bokföringslagen”, kommenterar Andrea Femrell, VD för Näringlivets Regelnämnd NNR.
– Med tuffare ekonomiska tider och ökad osäkerhet runt hörnet måste frågan om utformningen av regerverk ses som en lösning för att få till bättre förutsättningar för tillväxt. Detta kräver politiskt ledarskap och en ökad systematik i arbetet. Den väg regeringen nu börjat staka ut är positiv – det gäller dock att regelförbättringspolitiken får praktiskt genomslag i hela Regeringskansliet och bland myndigheterna, säger Andrea Femrell.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan