Pressmeddelande: Målkonflikter och regelkrockar – NNR visar exempel på regelverk som försvårar för företagen

Många olika lagar och regler styr företagens vardag i Sverige. Det är inte lätt att försöka efterleva dem alla, särskilt inte när de krockar med varandra. Politiker och regeringar av olika färger har länge lovat att förenkla för företagen och att minska regelbördan. Ett viktigt arbete som också behöver fokusera på hur olika regler förhåller sig till varandra, något som inte gjorts förut.

– Det är ofta lätt att med goda intentioner motivera nya regler. Men när den ena regeln läggs till den andra bildas till slut en ogenomtränglig massa som gör att företagandet försvåras. Svårigheterna blir extra tydliga när de olika regelverken krockar med varandra och målkonflikter uppstår. Det blir då inte lätt att veta vilket av dem man ska förhålla sig till som företagare, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

I ett land med många olika beslutsnivåer och självständiga myndigheter krävs en starkare styrning och uppföljning. Här finns för svenskt vidkommande en stor förbättringspotential.

– En av de främsta orsakerna till att målkonflikter uppstår är sättet på vilket den svenska förvaltningen är uppbyggd. Riksdagen stiftar lagar. Därefter ska en struktur med olika nivåer i form av län, kommuner och självständiga myndigheter tillämpa dem. Ofta har instanserna olika ansvarsområden och betonar olika regelverk. Det är för mycket stuprörstänkande och det saknas en samsyn, säger Tomas Lööv, sakkunnig på NNR.

För att visa på denna problematik har NNR samlat några exempel från olika branscher där målkonflikter uppstår när regelverken krockar. Här finns även konkreta förslag på vilka lösningar som finns.

– Vi har samlat erfarenheter från olika branscher och företag om hur problematiken med målkonflikter kan se ut i praktiken. Detta är ett generellt problem, men som varierar från fall till fall. Här ger vi exempel från banksektorn, restaurangbranschen, offentliga upphandlingar och byggbranschen. Specifika lösningar krävs, liksom ett helhetstänkande när lagar och regler utformas generellt, avslutar Tomas Lööv.

Läs mer om målkonflikterna och vilka lösningar som finns på www.nnr.se.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Tomas Lööv, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 070-238 79 98
E-post: tomas.loov@nnr.se

Dela den här sidan