Pressmeddelande: 26 prioriterade regelförbättringsförslag för att få fart på EU

NNR och dess medlemmar presenterar i rapporten ”Effektivare regelverk i EU” 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag att genomföra på EU-nivå. Förslagen är inriktade mot att ta bort eller mildra hinder mot tillväxt och har stor betydelse för svenska och europeiska företag. Av de 26 förslagen är 14 svenska och kommer från NNRs medlemmar. Resterande 12 förslag kommer från den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope och dessa stöds av NNR och dess medlemmar.

Förslagen återfinns bl a inom områdena moms, miljö, arbetsmiljö, jordbruk, tjänster, transporter och handel. Av de 14 svenska förslagen bedöms, om de genomförs, samtliga sänka kostnaderna för företagen, 10 spara in tid för företagen samt minska deras osäkerhet. 6 av förslagen bedöms, om de genomförs, öka företagens vilja att investera.

– Om vi ska nå den tillväxt vi både önskar och behöver i Sverige och i Europa så krävs rejäla regelförbättringar för företagen. Det finns en stor medvetenhet om detta på det politiska planet, men för att resultatet ska bli bra krävs det att beslutsfattarna verkligen lyssnar på företagarna. Det är företagarna själva som vet bäst vilka regler som är mest betungande och därför måste deras prioriteringar få stort gehör i arbetet. I NNRs nya rapport finns konkreta förslag som EU behöver, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR. 

Rapporten presenterar även resultatet av en företagsundersökning av SKOP. Denna visar att de regler på EU-nivå som de svenska företagen upplever som allra störst hinder för att kunna växa är offentlig upphandling, följt av moms samt specifika branschregler.

– Att skapa ett bättre regelverk för företagen kräver främst en insikt om företagens vardag och situation. Regler behövs och ska utgöra ett stöd för näringslivet; inte hinder som det tyvärr för ofta är idag. För att reglerna ska bli ändamålsenliga och kostnadseffektiva måste regelgivaren väga in flera viktiga principer såsom konkurrenskraft, förutsägbarhet, transparens, proportionalitet och effektivitet, menar Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

65 procent av de företag som har en erfarenhet eller uppfattning i frågan om hur Sverige inför EUs regelverk anser att Sverige agerar mer långtgående än andra EU-länder. Det är en ökning med tolv procentenheter jämfört med 2012. Oberoende av företagsstorlek är det en stor majoritet som anser att Sverige inför reglerna mer långtgående än andra länder.

– Överimplementering av EU-direktiv, så kallad gold-plating, är visserligen inte olagligt men det är sällan en klok strategi. När medlemsländer tillämpar samma regler olika så medför det att konkurrensneutraliteten inom EU uteblir och att den inre marknaden inte fungerar. Enligt EU-kommissionen kommer 32 procent av företagens administrativa regelkostnader just från gold-plating och dålig implementering – pengar som istället kunde använts till att skapa tillväxt och jobb. Det finns därför en mycket stor anledning för Sveriges beslutsfattare att förbättra implementeringen av EU-direktiv, avslutar Andrea Femrell.

NNRs rapport om Effektivare regelverk inom EU finns här.

Vid frågor kontakta
Jens Hedström, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR Tel: 08-762 70 93
Andrea Femrell, rapportförfattare och sakkunnig Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan