NNR Nyheter 3 2014

Du kan förändra om du vill!

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Detta val är avgörande på många sätt och bland annat gäller det hur vi vill att den inre marknaden ska fungera. I dag hindrar vi, medlemsländerna, den inre marknaden från att fungera genom att vi implementerar EU-direktiven olika. Hela 32 procent av de administrativa kostnaderna härrör från sk gold-plating eller dålig implementering. För företagen är detta förstås en oerhört viktig fråga.

Innan vi lägger vår röst så är det alltså viktigt att vi väger in aspekter om hur partierna resonerar i de frågor vi tycker är extra väsentliga. Som ni har kunnat följa här i våra nyhetsbrev och på vår hemsida så har vi intervjuat partiernas toppkandidater i frågor som berör reglers betydelse för företagen. Dessutom arrangerar vi ett seminarium om företagens roll i Europa den 16 maj i Stockholm som du är varmt välkommen till. Läs mer om seminariet här i detta nyhetsbrev och glöm inte att anmäla dig om du kan komma.

Främst är det dock viktigt att du går och röstar – det som sker i EU berör i högsta grad oss och våra dagliga liv.


Jens Hedström,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNRViktigt inför val till EU-parlamentet

Det är snart dags att ta sig till valurnorna, men vet du egentligen hur de olika partierna resonerar kring regler och byråkrati? NNR har intervjuat samtliga toppkandidater i de partier som idag representerar Sverige. Flera har redan presenterats i tidigare nyhetsbrev och de sista finns med i detta.

Samtliga intervjuer finns även att läsa på vår hemsida.Förebilder – det går om du vill!

Visst går det att skapa bättre regelverk och minska byråkratin! I en serie under några månader fram lyfter vi upp goda exempel från kommuner, länsstyrelser, stat och internationellt som vi alla kan inspireras av.

Förebilderna publiceras på hemsidan och på vår fanpage på Facebook.BUSINESSEUROPE-seminarium om gold-plating

Den 28 april ledde och modererade NNRs VD Jens Hedström ett seminarium om gold-plating som arrangerades av BUSINESSEUROPE. Gold-plating, som betyder att det nationella genomförandet av EU-direktiv går utöver och blir mer långtgående än vad som krävs, är en mycket viktig fråga för näringslivet, då det bl a kan bidra till en snedvriden konkurrenssituation medlemsländerna emellan.

Bland ämnena som diskuterades på seminariet fanns hur gold-plating påverkar den inre marknaden, varför gold-plating överhuvudtaget uppstår och hur genomförandet av EU-lagstiftning på nationell nivå kan bli mer transparent. Flera länder har kommit långt i sitt arbete mot gold-plating; bland annat Storbritannien, Tyskland och Nederländerna och representanter från just dessa länder var på plats och diskuterade frågorna tillsammans med EU-kommissionen.

Seminariet var välbesökt och i publiken fanns flertalet representanter från medlemsländernas regeringar, liksom från stora företag, näringslivsorganisationer och EU:s olika institutioner. Detta visar på det stora vikt som regelfrågorna har inom EU, väl som på nationell nivå i EU-länderna och i näringslivet.

Läs mer om seminariet här.

 

NNRs seminarium: Företagens roll i Europa

Den 16 maj, kl 10.00 – 12.00, arrangerar Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium med EU-fokus, ”Företagens roll i Europa”. Platsen är Kungl Myntkabinettet i Stockholm.

Vi kommer att presentera en helt färsk rapport som handlar om svenska förslag till förbättringar av EU-regler. Därefter blir det ett panelsamtal på temat med Lars Adaktusson (KD), Bodil Ceballos (MP), Gunnar Hökmark (M) och Aleksander Gabelic (S). Moderator är Niklas Ekdahl.

Inbjudan och mer information finns här.Världsbanken om svenskt företagsklimat

Den 10 mars arrangerade Finansdepartementet tillsammans med Näringsdepartementet ett seminarium om svenskt företagsklimat det är med anledning av att Världsbanken presenterade första delen av sin studie av svenskt företagsklimat. Även de viktiga regelförbättringsfrågorna lyftes på seminariet.

Se gärna mer på länken här, där det också finns en film från seminariet.NNR i Svenska Dagladet

"Regelbördan fortfarande tung för företagen". Så lyder rubriken på en debattartikel av NNRs VD Jens Hedström i Svenska Dagbladet. Artikeln publicerades den 15 april och argumenterar för att takten i regelförbättringsarbetet måste öka, vilket även svenska folket håller med om enligt en ny undersökning.

Läs artikeln härUtredningen om företagens uppgiftslämnande

Remisstiden för att lämna synpunkter på uppgiftslämnarutredningens förslag har gått ut och nu bearbetas materialet på departementet. NNR stödjer i huvudsak utredningens förslag, men vi anser att den tilltänkta myndigheten eller organisationen med uppgift att ansvara för samordningen av uppgiftslämnandet måste få större befogenheter gentemot myndigheter som kräver in uppgifter från företagen.

Läs gärna hela vårt remissvar här.NNRs Jens Hedström till Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Efter åtta år som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, lämnar Jens Hedström för att bli chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor. Han tillträder sin nya tjänst i september. Processen att rekrytera ny VD för NNR är påbörjad och leds av NNRs ordförande Gert Karnberger.

Läs mer här.Gilla NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd, NNR på Facebook genom att klicka här.

NNR har under våren ställt frågor till partiernas toppkandidater till EU-parlamentet gällande ämnen som rör regelförbättring för företag. I detta nyhetsbrev avslutar vi med Marit Paulsen (FP), Marita Ulvskog (S) och Kent Johansson (C).

Tre frågor till Marit Paulsen, Folkpartiet, kandidat till Europaparlamentet

1. Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I så fall, hur?

Ja, men främst inom de områden jag fokuserar på dvs jordbruk, landsbygdsutveckling, djurskydd/djurhälsa och mat. Detta kommer jag att göra i jordbruksutskottet.  

2. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på EU-nivå. Vad avser du och ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar, implementering, gold-plating och konkurrenskraft?

Det viktigaste är en väl fungerande inre marknad, med lika konkurrensvillkor och möjligheter. 

3. På vilka regelområden tror du att EU-politiken kan göra skillnad för företagarnas vardag?

Inom mina arbetsområden kan t.ex. småföretag få stöd genom landsbygdspolitiken.

Tre frågor till Marita Ulvskog, Socialdemokraterna, kandidat till Europaparlamentet

1. Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I så fall, hur?

Att hela tiden sträva efter regelförbättringar måste vara en självklar del i lagstiftningsarbetet. Detta måste finnas med i lagstiftningsprocessen på alla sakområden. EU-kommissionen har de senaste åren gjort ett bra jobb när det gäller att föreslå effektiviseringar av flera regelverk. Det är en positivt process som bör drivas vidare. Detta måste dock göras på ett klokt och balanserat sätt. Effektiviseringen får t ex inte innebära klumpiga urholkningar som leder till att arbetsmiljöarbetet försämras.  

2. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på EU-nivå. Vad avser du och ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar, implementering, gold-plating och konkurrenskraft?

En avgörande nyckel till att få EU-lagstiftningen att fungera bättre i Sverige är att fler svenska aktörer börjar engagera sig på ett tidigare stadium i lagstiftningsprocessen. Här finns det i nuläget ganska stora brister. Det är ofta i början av lagstiftningsprocessen som möjligheterna är bäst att påverkar och att få in ett svenskt perspektiv. I den aktuella EU-debatten finns det tydliga risker kopplade till frågan om gold plating. Sverige måste kunna ligga en bra bit över EU-minimikraven när det gäller t ex miljö, konsumentskydd och arbetsmiljö. Om motståndet mot gold plating drivs för långt skulle detta inte vara möjligt. Det vore en mycket olycklig utveckling. 

3. På vilka regelområden tror du att EU-politiken kan göra skillnad för företagarnas vardag?

Det finns en stor potential i att fortsätta att utveckla den inre marknaden. Detta är en process som massor av företag kan tjäna mycket på. Exempelvis kommer det nya konsumenträttsdirektivet – i kombination med bättre gränsöverskridande regler för betaltjänster – att underlätta och stimulera e-handeln i Europa. Detta kommer att skapa nya möjligheter för företagen att nå fler kunder.

Tre frågor till Kent Johansson, Centerpartiet, kandidat till Europaparlamentet

1. Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I så fall, hur?

Ja, att rensa upp bland krångliga regler är en av mina och Centerpartiets huvudprioriteringar. Under den nuvarande mandatperioden har jag bland annat förhandlat EU:s nya forsknings- och innovationsprogram där vi fått på plats enklare regler och en särskild del för småföretag. Ser vi framåt så handlar det om att all lagstiftning måste granskas utifrån ett småföretagarperspektiv och att vi pressar EU-kommissionen att fortsätta rensa bland onödiga regler i samma anda som REFIT-initiativet.

2. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på EU-nivå. Vad avser du och ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar, implementering, gold-plating och konkurrenskraft?

Vi kan se till att regler inte är för byråkratiska och fyrkantiga. Jag lägger ofta ändringsförslag i parlamentet som syftar till att ta bort onödigt stela delar. Det måste finnas flexibilitet för de olika förutsättningar som finns runtom i Europa. Sen måste vi bli bättre i Sverige på att utnyttja den flexibilitet som ibland redan finns i de olika programmen och regelverken. Då handlar det ofta om att våga satsa på politiskt beslutsfattande lokalt och regionalt och inte överlåta alla beslut till tjänstemän i myndigheter.

3. På vilka regelområden tror du att EU-politiken kan göra skillnad för företagarnas vardag?

Vi kan rensa upp bland alla hinder som fortfarande finns på den inre marknaden, inte minst när det gäller tjänstesektorn och den digitala utvecklingen. Fler gemensamma – men tydliga och enkla – regler för marknaden. En enkel regel på europeisk nivå kan ju vara bättre än 28 olika nationella regler.
 Kontakta NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90
Mediakontakt: 070-552 99 46

Ansvarig utgivare:
Jens Hedström, VD, NNR
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se

Redaktör: Susanne Ydstedt
Scantech Strategy Advisors
E-post: susanne@scantechab.se

 


Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en ideell förening som arbetar för effektivare och mindre kostsamma regler, minskat uppgiftslämnande och regelförbättringar för företag i Sverige och EU. Föreningen har 16 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka tillsammans representerar 300 000 företag.

För mer information om NNR besök www.nnr.se

Dela den här sidan