Skarpare mål för ökad tillväxt

I regeringens skrivelse 2012/13:15 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag så riktades en del kritik mot regeringens arbete på området under åren 2007-2010, i vilken NNR instämde i. Samtidigt välkomnar NNR att regeringen vill bredda arbetet ytterligare och att de tagit fram mål, men målen borde vara skarpare och inte skjutas fram till år 2020. Idag saknas ett förtydligande hur arbetet ska genomföras konkret utöver en lång viktiga uppdrag som är utlagda på statliga myndigheter.

Tempot i regelförenklingsarbetet måste öka. NNR och NNRs medlemsorganisationer har lämnat en lång rad konkreta regelförbättringsförslag som kan öka företagens konkurrenskraft. Några förslag är genomförda, men näringslivets organisationer väntar fortfarande på återkoppling på viktiga förslag.

Det pågår en förenklingsutredning som behandlar dessa förslag och som är aviserad till den 28/12. Ett snabbt genomförande är en förutsättning för att regeringens ska nå sina mål.

Sveriges företagare förväntar dessutom sig en årlig återkoppling med genomförande av näringslivets förslag, kortare handläggningstider, enklare nya regler och minskat uppgiftslämnande. Detta är frågor som kan vara avgörande för ett företags framtid, tillväxt eller överlevnad och bör därför tas på stort allvar av myndigheterna.

Det är också viktigt att regelförenklingsarbetet fokuseras och inriktas på rätt områden, för att åstadkomma största möjliga nytta för företagens tillväxtmöjligheter. Företagen har själva pekat ut de områden som de upplever som mest problematiska ur ett regelperspektiv och dessa är skatt, arbetsrätt, branschregler och miljörätt. Förbättringar krävs på alla nivåer i regelkedjan, d v s på EU-nivå, i riksdagen, hos myndigheter, länsstyrelsen och i kommunerna.

Regelförenklingsarbetet är heller ingen isolerad svensk företeelse, utan det pågår stora insatser i många andra länder i syfte att stärka företagens tillväxt. Sveriges ambitioner, som beskrivs i skrivelsen till riksdagen, måste därför vässas ytterligare om vi ska klara konkurrenskraften.  Regelförenkling är också ett förhållandevis billigt och enkelt sätt att hjälpa företagen till ökad tillväxt och därmed ökat välstånd för alla.

För att nya och existerande nationella och EU-beslutade regler ska få en effektiv utformning bör följande fem punkter genomsyra alla regeringars fortsatta regelförbättringsarbete:

1. Alla nya regler måste ha en proportionerlig konsekvensanalys som redogör för alternativa lösningar.

2. Inför en systematisk utvärdering av viktiga regelverk, för att undersöka om reglerna fick avsedd effekt.

3. Inför ett företagsdataregister, en uppgift, en gång till ett ställe.

4. Inför en handläggningsgaranti på väsentliga tillstånd/beslut för företagens tillväxt.

5. Genomför för företagen viktiga förbättringar, så att de kan växa.

Se även NNRs pressmeddelande om skrivelsen här.

Dela den här sidan