Pressmeddelande: Förlora inga dagar i kampen för ökad konkurrenskraft

Regeringen instämmer idag i Riksrevisionens kritik av det statliga regelförenklingsarbetet, som beskrivs i regeringens skrivelse till riksdagen 2012/13:5.

Det är positivt att regeringen nu vill bredda arbetet ytterligare och att den tagit fram mål, men målen borde vara skarpare och inte skjutas fram till år 2020. Regelförbättringsarbetet pågår i många av Sveriges konkurrentländer som ett strategiskt sätt att förbättra företagsklimatet. Sveriges ambitioner, som beskrivs i skrivelsen till riksdagen, måste vässas ytterligare om vi ska klara konkurrenskraften.

– Varje dag behöver svenska företag vänta onödigt länge på tillstånd från statliga och kommunala myndigheter. Varje dag behöver svenska företagare lämna onödiga uppgifter till olika myndigheter. Varje dag behöver svenska företagare vänta på bättre service och borttagande av krångliga regler. Alla dessa dagar är dagar med förlorade investeringar i företag och jobb, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

NNR och NNRs medlemsorganisationer har lämnat en lång rad konkreta regelförbättringsförslag som kan öka företagens konkurrenskraft. Några förslag är genomförda, men näringslivets organisationer väntar fortfarande på återkoppling på viktiga förslag.

– Sveriges företagare förväntar sig en årlig återkoppling i arbetet med genomförande av näringslivets förslag, kortare handläggningstider, enklare nya regler och minskat uppgiftslämnande. Detta är ett arbete NNR kommer att följa mycket noga, säger Jens Hedström.

Fakta: Regeringens nya mål:

– Andelen företagare som upplever regler som ett tillväxthinder ska fortsätta att minska till år 2020 jämfört med 2006.

– Företagens administrativa kostnader ska vara lägre år 2020 än vad de var 2012.

– Företag ska år 2020 i de flesta fall bara behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe.

– Antal besökare på verksamt.se ska år 2020 ha ökat jämfört med 2012. Merparten av företagen som använt verksamt.se ska tycka att verksamt.se gör det enklare att starta och driva företag.

– Sverige ska fram till år 2020 fortsätta att ligga bland de bästa EU-medlemsstaterna i Världsbankens undersökningar Cost of Doing Business samt the Global Government Effectivness Rank.

– År 2020 ska handläggningstiderna på länsstyrelserna minskat jämfört med år 2012.

– Företagare ska år 2020 vara mer nöjda med sina kontakter med länsstyrelserna jämfört med år 2012. Medarbetare på länsstyrelserna ska erbjudas utbildningar för att ge stöd i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

– Merparten av de kommuner som deltagit i Tillväxtverkets och SKL:s utbildning ska år 2020 ange att utbildningen bidragit till att förbättra möjligheterna till service för företag i kommunen. Det ska ske även en årlig ökning av antalet kommuner som genomgår utbildning samt har en handlingsplan för arbetet med att förenkla för företag.

För mer information kontakta:
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 08-762 70 93     

Dela den här sidan