Statskontoret har utvärderat Regelrådet

Statskontoret presenterade den 15 oktober en utvärdering av
Regelrådets arbetsprocesser och Regelrådets, Tillväxtverkets och
Ekonomistyrningsverkets rollfördelning i arbetet med konsekvensutredningar och
råd till regelgivare.

Statskontoret konstaterar bl a att Regelrådets granskning av
konsekvensutredningar bör breddas till att omfatta fler slags kostnader för
företagen än de administrativa. Vidare bör Regelrådet utveckla sina yttranden
genom att motivera sina ställningstaganden och bedömningar på ett utförligare
sätt än idag.

– NNR stödjer Statskontorets slutsats om att
regelrådets granskning av konsekvensutredningarna bör breddas. Det är
nödvändigt för att kvaliteten på konsekvensutredningarna ska öka och att beslutsfattarna
får ett så fullgott underlag som möjligt när det gäller vilka effekter ett
förslag får för företagen, säger Andrea Femrell, Sakkunnig, på Näringslivets
Regelnämnd, NNR.

I utvärderingen ger Statskontoret även förslag på tre olika
organisationsmodeller för hur Regelrådets, Tillväxtverkets och
Ekonomistyrningsverkets uppgifter och roller skulle kunna fördelas och
organiseras. Organisationsmodellerna innebär i korthet att myndigheternas
uppgifter antingen renodlas mer än idag, att all verksamhet koncentreras mer
till ett och samma ställe eller att nuvarande organisationsmodell i princip
behålls.

– Det viktigaste just nu är att Regelrådet
permanentas så att långsiktighet skapas liksom att Regelrådet ges en
självständig och granskande roll gentemot övriga myndigheter, departement och
kommittéer. Det måste även ställas krav på samtliga regelgivare att motivera
varför de inte följer Regelrådets rekommendationer de gånger de inte gör det, säger
Jens Hedström, VD, på NNR.

En fråga som inte varit föremål för Statskontorets
utvärdering är hur konsekvensutredningarna ska genomföras.

– Regelrådets egen statistik visar att endast 42
procent av de granskade konsekvensutredningarna varit godtagbara. Behovet av
olika beräkningsmodeller för hur en konsekvensutredning ska genomföras är
stort. Denna fråga måste regeringen ta tag i om vi ska få konsekvensutredningar
av hög kvalitet i framtiden, avslutar Jens Hedström

Läs Statskontorets utvärdering i sin helhet här

Dela den här sidan