Smartare EU-lagstiftning – tema för EU-symposium i Bryssel

Att få till stånd smartare EU-lagstiftning – detta var temat på ett symposium anordnat för andra året i rad av det europeiska näringslivet med BusinessEurope och CER i spetsen. Symposiet hölls den 20 oktober i Bryssel och samlade representanter för näringslivsorganisationer, EU-kommissionen, Europaparlamentet och politiker och tjänstemän från olika medlemsstater.

NNR:s VD, Jens Hedström, fanns bland talarna i en panel med temat ”Improving Stakeholder Involvement”. Han underströk hur viktigt det är att beslutsfattare verkligen använder den kunskap och erfarenhet som finns bland näringslivets experter då lagstiftningsförslag ska utarbetas. Samråd måste ske så tidigt som möjligt i processen och NNR vill se en förändring så att intressenter får kommentera även konsekvensanalyser innan de publiceras.

Jens Hedström betonade också att samråd helst bör ske genom direkt dialog. Internetbaserade samråd blir ofta för förenklade. Talarna i panelen noterade att EU-kommissionen beslutat förlänga tiden för samråd från åtta till tolv veckor, men att det också är viktigt  att kommissionen verkligen använder den information den får. För att bygga ett företroende för processen gäller det att de intressenter som engagerar sig vet att kommissionen lyssnar på deras synpunkter och ger ordentlig återkoppling.

EU-kommissionens generalsekreterare, Catherine Day, gav en summering av kommissionens arbete inom området ”smart regulation” sedan 2009 och erkände att det går långsamt, men att det ändå går framåt i rätt riktning. Hon berättade bland annat att EU-kommissionen lagt fram förenklingsförslag som skulle motsvara en minskning av företagens administrativa regelkostnader med 31 procent om förslagen tas av Europaparlamentet och Europeiska rådet. Dessutom har EU-kommissionen inlett ett arbete med att systematiskt utvärdera lagstiftning efter implementering, genom så kallade

”fitness checks”, för att se om lagstiftningen har haft förväntad effekt eller om justeringar behöver göras.

I symposiets andra panel om konsekvensanalyser deltog bland andra brittiske ledamoten i Europaparlamentet Sajjad Karim. Han har varit en drivande kraft bakom de resolutioner som under sommaren och hösten 2011 antagits i parlamentet vad gäller dess arbete med regelförenkling. Till exempel ska parlamentet nu göra egna konsekvensanalyser på ändringar i lagförslag och också granska EU-kommissionens analyser noggrannare. Sajjad Karim poängterade att det är nödvändigt att förbättra hur EU lagstiftar för att få till stånd ändamålsenliga regler. Lagstiftning ska göra EU:s medborgares tillvaro lättare – inte krångligare. Symposiet avslutatades av ordföranden i ”High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Brudens”, Edmund Stoiber, som konstaterade att det finns mycket arbete kvar att göra inom regelförenkling, men att vi ändå kommit en liten bit på väg.

Dela den här sidan