Näringsdepartementets Förenklingsdag den 26 oktober

Näringsminister Annie Lööf inledde dagen med att lyft fram företagens betydelse för att skapa välfärd. Hon betonade att det krävs en djupare förståelse för företagens situation för att komma vidare i arbetet med regelförenkling.

– Attityder och förhållningssätt liksom medvetenhet och förståelse för företagens villkor och verklighet är av grundläggande betydelse för att nå framgång i arbetet med att förenkla för företagen, konstaterade Annie Lööf.

Annie Lööf avslutade med en uppmaning om att vi alla behöver bli mer innovativa och gav Ung Företagsamhet som ett bra exempel på hur vi kan locka fram drivkraft och engagemang för företagande och innovationer.

Statssekreterare Marita Ljung underströk vikten av ett tydligare fokus i arbetet med regelförenkling och behovet av konkreta åtgärder som skapar en märkbar förändring i företagens vardag. Marita Ljung lyfte bland annat fram det uppdrag som regeringen gett till Bolagsverket att, tillsammans med ytterligare 12 myndigheter, ta fram en kartläggning över de uppgiftskrav som myndigheten ställer till företag. Läs mer om arbetet här.

Regelrådets ordförande Stig von Bahr gav en sammanfattning av Regelrådets verksamhet och kommenterade Regelrådets nya tilläggsdirektiv som bland annat innebär ett utökat mandat när det gäller att granska de konsekvensutredningar som upprättats på EU-nivå. Regelrådet ska även öka sin stödjande och rådgivande funktion när det gäller arbetet med konsekvensutredningar.

Generaldirektören för Tillväxtanalys Dan Hjalmarsson konstaterade med stöd av rapporten Regelbördans ekonomiska effekter – En teoretisk och empirisk analys att länder med en låg regelbörda har en snabbare ekonomisk tillväxt. Rapporten baseras på en internationell jämförelse med utgångspunkt från Världsbankens ”Cost of Doing Business”.

Gunilla Svensson och Niklas Tideklev från Tillväxtverket presenterade Regelräknaren som är ett nytt verktyg för beräkning av administrativa kostnader. Anders Johannesson från LRF gav med utgångspunkt från en serie djupintervjuer en bild av vilka personer vi talar om när vi talar om företagare.

NNR:s VD, Jens Hedström, och förre direktören för OECD Public Governance and Territorial Development Directorate, Josef Konvitz, gav ett internationellt perspektiv på regelförenklingsfrågorna. De diskuterade trenderna inom OECD och omvärlden vad gäller att minska regelbördan för företag. Josef Konvitz tog avstamp i erfarenheter av 1990-talets krishantering då flera länder inom OECD, däribland Sverige, tvingades reformera sina regelsystem. Han poängterade vikten av att beslutsfattare förstår sammanhang och kan följa med i sin tid. Dagens ekonomiska kris ser annorlunda ut så krishanteringen måste anpassas efter rådande villkor.

Jens Hedström underströk att företag vill ha ett system som är lätt att förstå och där det är lätt att göra rätt. Det måste vara målet för alla regelförbättringsåtgärder. Krishantering bör vara långsiktig och regelsystem reformeras i goda tider för att undvika brådskande kortsiktiga lösningar på symptom av ett bristfälligt system. Samråd och kommunikation mellan beslutsfattare och näringslivets är nödvändigt för reformer ska få önskad effekt.

Den internationella utblicken följdes av en diskussion om regelförbättring på kommunal och regional nivå. Tillväxtverkets Generaldirektör Christina Lugnet och Landshövding Kristina Alsér, berättade om sina respektive myndigheters uppdrag från regeringen att verka för förenkling av regler för företag i kommuner och län. Tillväxtverket har genomfört en undersökning bland 20 000 företagare om deras villkor och verklighet. Slutrapporten är tillgänglig på deras hemsida. Arbetet med förenkling på länsnivå kan följas på bloggen www.forenklapariktigt.se. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är engagerade i regelförbättring lokalt och regionalt.

I en påföljande paneldiskussion fick publiken ta del av flera exempel från företagare där regelsystem inte har fungerat. Önskemål på förbättringar var bland annat ”en väg in” till kommuner och myndigheter samt handläggnings- och servicegaranti. Det skulle underlätta mycket för många företagare att veta vart de kan vända sig med frågor och att få veta vad som gäller. Att regeringen driver ett regelförbättringsarbete är känt, men många undrar när förändringarna kommer.

Dela den här sidan