Sveriges Byggindustrier om vikten av regelförbättring och medlemskap i NNR

Vi har intervjuat Tanja Rasmusson från vår nya medlem Sveriges Byggindustrier om vikten av regelförbättring – och medlemskap i NNR.

Hej och välkommen som ny medlem i NNR!

Tack!

Kort om medlemmen/organisationen.

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Förbundet Sveriges Byggindustrier organiserar ca 3.600 arbetsgivare i 25 lokala byggföreningar organiserade i 6 geografiska regioner.

Varför blev din organisation medlem?

Sveriges Byggindustrier verkar för en bransch som är attraktiv, sund och säker, och vi har en strikt nolltolerans mot fusk och korruption. Det förutsätter tydliga regler som är förutsebara och enkla att efterfölja för våra medlemsföretag. En företagsvänlig juridisk infrastruktur gagnar svenskt företagande och förutsättningar för tillväxt och välfärd. Ur det perspektivet är medlemskap i NNR en självklar och god investering.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktiga/viktigast för er bransch? (På vilket sätt/varför)

Det är inte i alla fall det behövs nya regler. Ibland krävs det bara att befintliga regler efterföljs. Ett exempel är förbudet för kommuner att ställa egna krav på tekniska egenskaper vid marktilldelning, utöver vad som anges i Boverkets byggregler (BBR): Trots att det sedan 2015 inte är tillåtet med kommunala särkrav är det fortfarande mer norm än undantag. Det försvårar för byggsektorn att industrialisera och effektivisera verksamheten, och fördyrar byggandet. Ett annat exempel är att Skatteverket kraftigt minskat antalet revisioner, vilket lett till behovet av införande av personalliggare. Sveriges Byggindustrier välkomnar regelverk som bidrar till att motverka fusk, men regler bör inte stiftas i onödan.

Vad hoppas du att vår nya regering ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

Alla regler som försvårar, försenar och fördyrar byggandet av hem, arbetsplatser, skolor och vägen däremellan bör ses över. Det kan gälla plan- och byggprocesser eller kommunernas system för marktilldelning. Även skatteregler såsom reavinstbeskattning, samt kreditrestriktioner bör förändras och lättas upp.

Dela den här sidan