NNR Nyheter 1 2019

Ny regering på plats

Så har vi en regering på plats. Ny minister för de frågor som rör regelförbättring för företag är Ibrahim Baylan (S), som för övrigt snabbt tackade ja till att medverka vid vårt seminarium om svensk regelförbättring i ett internationellt perspektiv, vilket du kan läsa mer om i detta nyhetsbrev. Det tackar vi för och ser fram emot en god dialog med näringsministern om hur vi tillsammans kan driva regelförbättringsfrågorna på ett bra sätt framgent.

I den överenskommelse som slöts mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, även benämnd 73-punktsprogrammet, återfinns en del positiva inslag för företagandet. Ur vårt perspektiv saknas dock tankar och innehåll om de systemfrågor som behöver åtgärdas för att företagens regelbörda kan minska. Här tänker jag främst på mål, process och utvalda områden för att utvärdera och minska regelbördan. Likaså verktyg för att förbättra konsekvensutredningarna och tydliggöra reglers effekter samt arbetet med EU-lagstiftning och myndigheternas tillämpning av regler. Precis som det till varje husbygge behövs en stabil och välbyggd grund behövs ett stabilt system som kvalitetssäkrar kostnadseffektivitet i våra regelverk och därmed bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.

Detta är några av de ämnen vi kommer att lyfta med näringsministern och hans kollegor framöver och givetvis också i alla andra samtal vi har med olika beslutsfattare och regelgivare.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Seminarium: Konsekvensanalyser – ansvarstagande för effektivare regler

Ger bättre beslutsunderlag verkligen ökade förutsättningar för chansen till bättre beslut om regleringar och styrmedel? Eller används underlagen bara när det gagnar politikernas egna intressen? Vad behövs för att förbättra situationen?

Välkommen till seminarium den 6 mars i Stockholm, där ESO-rapporten ”Tänk efter före” presenteras av rapportförfattaren ekon dr Sara Forsstedt, Trafikverket. Rapporten kommenteras och diskuteras av ordföranden i riksdagens finansutskott Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot Mats Persson (L), Johan Eklund, VD på Entreprenörskapsforum och NNRs VD Andrea Femrell.

Mer information om seminariet och hur man anmäler sig finns här.


Fyra nya medlemmar i NNR

Från och med årsskiftet har NNR haft glädjen att önska fyra nya medlemmar välkomna! Dessa är Livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Teknikföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Intervjuer med deras representanter läggs ut på NNRs hemsida.


Fortsatt låg kvalitet på regeringens beslutsunderlag i Regelrådets granskning

Statliga Regelrådet har nu publicerat sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultatet är i princip oförändrat jämfört med föregående år, drygt hälften av konsekvensutredningarna uppfyller kraven.

– Det är uppenbart att regeringen måste prioritera och styra denna fråga hårdare om det ska ske någon märkbar förändring i positiv riktning. Detta är nödvändigt för att kunna få ett beslutsunderlag som garanterar kostnadseffektivitet och måluppfyllnad i de regelverk som omfattar företag i Sverige, menar NNRs VD Andrea Femrell.

Läs hela presskommentaren här.


Rumänskt ordförandeskap i EU

Det rumänska EU-ordförandeskapets prioriteringar styrs av mottot sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde med innebörden enighet, likabehandling och konvergens.

Ordförandeskapets program är inriktat på fyra huvudprioriteringar: ett konvergerande Europa, ett säkrare Europa, Europa som en starkare global aktör och ett Europa med gemensamma värderingar.

Inom ramen för området Europa med konvergens uttrycks bland målsättningarna bland annat att föra EU-agendan framåt inom de ekonomiska och finansiella områdena för att stimulera tillväxt och investeringar. Vidare att främja forskning och innovation, digitalisering och sammanlänkning för att öka konkurrenskraften för den europeiska ekonomin och industrin.

Ordförandeskapet kommer också att stå värd för ett toppmöte i Sibiu den 9 maj 2019 (Europadagen), där Europas framtid kommer att stå i fokus för diskussionerna.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

OECD-seminarium: Svenskt regelförbättringsarbete i ett internationellt perspektiv

Välkommen till NNRs seminarium om styrning och regelgivning och de svenska resultaten i OECDs Regulatory Policy Outlook 2018, som äger rum den 27 mars i Stockholm. Deltar gör bl a näringsminister Ibrahim Baylan, Danmarks minister för fiske, jämställdhet och nordiskt samarbete Eva Kjer Hansen, OECDs expert på regelförbättring Daniel Trnka, Dansk Industris chef för företagande Dorte Gram Nybroe, Ruth Harries, Deputy Director Better Regulation Executive, UK samt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Vid seminariet diskuteras de svenska resultaten av OECDs andra undersökning – Regulatory Policy Outlook 2018. Vi får också ta del av goda exempel från andra OECD-medlemsstater såsom Storbritannien och Danmark. Detta för att visa och diskutera vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en förbättrad regelgivningsprocess och ett intensifierat arbete med regelförbättring i Sverige.

Mer information om seminariet och hur man anmäler sig finns här.


Tillväxtverket redovisar regeringsuppdrag om kortare handläggningsprocesser

OECD:s undersökning Regulatory Policy Outlook 2018 jämför arbetet med regelförbättring och styrning i samtliga OECD-länder och EU för att se om några förbättringar skett i förhållande till OECD:s rekommendationer om regelpolicy och styrning som togs fram 2012. Undersökningen visar att Sverige halkat efter jämfört med 2015 och nu ligger under OECD-genomsnittet på vissa områden. Om svenska företag ska kunna konkurrera med företag i andra länder krävs att den svenska regeringen tar arbetet med regelförbättring på allvar och prioriterar detta, menar NNR.

Läs mer här.


Uppföljning av näringslivets förslag i Refit Platform

NNR har för sina medlemmars räkning skickat in totalt 55 förslag på förbättringar av EU-lagstiftning till EU-kommissionens expertgrupp Refit Platform, som ger råd till kommissionen i deras arbete med att åstadkomma mer effektiva EU-regler och minskade regelbördor.

I den uppföljning som kommissionen gjort av samtliga inkomna förslag som utmynnat i yttranden från plattformen (Annual Burden Survey 2018), utgör NNRs förslag hela 20 procent. Plattformen har nu hanterat merparten av de förslag NNR har skickat in. Plattformen har t o m år 2018 till kommissionen lämnat åtta yttranden som omfattar 28 av de förslag NNR skickat in inom jordbruksområdet, momsområdet och konsumentområdet. Enligt kommissionens uppföljning har dessa yttranden gått in i arbetet med att utforma en ny gemensam jordbrukspolitik, i kommissionens arbete med en handlingsplan för moms (VAT action plan) beträffande system för gränsöverskridande handel och utvärdering av VAT invoicing rules samt i revisionen av EUs konsumenträttsdirektiv.

Beträffande 23 förslag som skickats in av NNR så har fyra förslag dragits tillbaka av NNR och 19 förslag har av Refit Platform bedömts falla utanför plattformens uppdrag. Ärenden som faller utanför plattformens mandat är ärenden som är i process i parlamentet och rådet, omfattas av lagstiftningsförslag som nyss trätt ikraft (två år), är föremål för planerat eller pågående samråd med sociala partners eller berör implementering av EU-lagstiftning i ett eller endast ett fåtal EU medlemsstater.

Vid intressentgruppens första möte i plattformen i januari i år antogs ytterligare två yttranden över två förslag som skickades in av NNR under 2018 för Bankföreningens respektive LRFs räkning. Dessa var Bankföreningens förslag om Review of the rules in the VAT Directive (2006/112/EC) affecting insurance and financial services och LRF:s förslag om dröjsmålsränta vid sena utbetalningar. Dessa går nu vidare för diskussion i medlemsstatsgruppen. Två förslag på jordbruksområdet återstår att hanterats av plattformen.

NNR anser att Refit Platform fyller en viktig funktion för att diskutera och ge råd kring regelförbättringsförslag och är en värdefull kompletterande kanal för regelförbättringsförslag beträffande EU-lagstiftning. NNR har därför rekommenderat att en ny kommission behåller och ytterligare utvecklar detta arbete. Ökad transparens och återkoppling kring inskickade förslag och plattformens arbete, möjlighet att presentera och svara på frågor kring förslaget när detta diskuteras av plattformen och möjlighet till uppföljningsmöte med ansvarigt direktorat är förslag till förbättringar som har lyfts av NNR till kommissionen.

Dela den här sidan