Teknikföretagen om vikten av regelförbättring och medlemskap i NNR

Vi har intervjuat Emanuel Badehi Kullander från vår nya medlem Teknikföretagen om vikten av regelförbättring – och medlemskap i NNR.

Hej och välkommen som ny medlem i NNR!

Tack så mycket!

Kort om medlemmen/organisationen.

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för de kreativa företag som står för hälften av Sveriges export. Vi har 3 900 medlemsföretag med närmare 300 000 anställda. Vi bistår dem i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.

Varför blev din organisation medlem?

I stort sett alla våra medlemsföretag berörs av vilka regler vi har i Sverige, hur de är utformade och om de är ändamålsenliga. Genom vårt medlemskap i NNR vill vi lyfta fram betydelsen av bra och effektiva regler och vara en bidragande kraft för att uppnå en positiv regelutveckling i Sverige och inom EU.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktiga/viktigast för er bransch? (På vilket sätt/varför)

Då vi har ett brett urval av medlemsföretag ser vi behov av regelförbättringar på olika områden. En gemensam nämnare för i stort sett alla medlemsföretag är dock behovet av tydliga regler, regler som främjar handel och inte tillåter nationella särkrav på EU:s inre marknad. Om regler är nödvändiga, måste de vara anpassade till sunda konkurrensvillkor och inte hindra företagens utveckling. Regelverk måste vara kostnadseffektiva, tydliga och lätta att förstå för företagen som måste följa dem, vilket ställer krav på förutsägbarhet och tydlighet. Tekniska och andra krav måste baseras på ett evidensbaserat underlag som säkerställer att nyttan överstiger kostnaden. Lagstiftningsprocessen ska präglas av öppenhet och delaktighet. På EU:s inre marknad ser vi ibland tendenser till att införa ytterligare krav än dem som har beslutats i EU. När respektive EU-land lägger till krav ovanpå de gemensamma kraven, eller lägger till ytterligare regler för en given produkt ökar både kostnader och krångel. För produkter på den inre marknaden ska det inte finnas nationella särkrav. Motsvarande tankesätt bör även finnas vid internationellt regelsamarbete.

Vad hoppas du att vår nya regering ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

Regeringen behöver intensifiera arbetet med regelförbättring och förenkling med fokus på vad som ska uppnås istället för hur. Allt för ofta kommer lagstiftning som detaljreglerar ett område. Det blir sällan bra då det hämmar företagens egna förmåga att utveckla innovationer och lösningar på gemensamma problem, exempelvis inom hållbarhet. Här finns en drivkraft som bäst kommer till sin rätt när företagen bjuds in och ges möjlighet utveckla lösningar på samhällsutmaningar. Genom att nyttja företagens kunskap och erfarenheter skapar vi de mest långsiktiga förutsättningarna att uppnå ett positivt resultat

Dela den här sidan