Tillväxtverket återrapporterar förenklingsuppdrag till regeringen

Tillväxtverket lämnade på onsdag den 1 juli sin slutrapport till näringsministern i enlighet med det regelförbättringsuppdrag som myndigheten fick hösten 2019. Tillväxtverket skulle inom ramen för uppdraget sammanställa och analysera de synpunkter som företag och organisationer lämnat vid eller i anslutning till näringsministerns möte med företagare under 2019. Tillväxtverket skulle också lämna förslag på förenklingar för att åtgärda de problem och hinder som företagen och organisationerna uppfattar samt motivera förslagen. Under uppdraget har samråd skett med NNR och andra näringslivsorganisationer.

– Tillväxtverkets rapport och arbete är en del av flera åtgärder som måste genomföras om regelförbättringsarbetet ska få ett stort genomslag. Viktiga förslag som läggs fram i rapporten är bl a de på systemnivå, såsom inrättande av ett förenklingsforum, hantering regelförbättringsarbetet inom Regeringskansliet, Regelrådets arbete samt återremittering av bristande konsekvensutredningar. Dessa ligger också i linje med de förslag som NNR länge påtalat och som är en förutsättning för att få kostnadseffektiva regler och en minskad regelbörda, säger Andrea Femrell VD Näringslivets Regelnämnd NNR

Rapporten innehåller också några konkreta förenklingsförslag inom områdena skatt, transport, besöksnäring och myndighetstillsyn. Några av dessa behöver dock enligt Tillväxtverket utredas vidare, främst ur ett juridiskt perspektiv.

– De enskilda sektorsförslagen som presenteras är bra för de företag och branscher som berörs. Samtidigt utgör de en liten delmängd av den totala bördan som näringslivet upplever. Nya och redan beslutade initiativ och uppdrag kommer därför att behöva ta omhand och genomföra flera och tunga regelförbättringar inom tillväxthindrande regelområden, såsom skatt/moms, arbetsrätt, arbetsmiljö, miljö, PBL och tyngre branschlagstiftning, avslutar Andrea Femrell.

Läs Tillväxtverkets rapport här.

Dela den här sidan