Pressmeddelande: Stärkt konkurrenskraft och återhämtning genom ett omedelbart stopp för ökad regelbörda för företag

Svensk ekonomi och svenskt näringsliv är utsatt för hård press till följd av den pågående Coronapandemin. Näringslivets Regelnämnd NNR anser att det behövs ett omedelbart stopp mot en fortsatt ökning av regelkostnaderna och regelbördan. Här presenteras ett antal skarpa förslag inom regelförbättrings- och regeltillämpningsområdet som kan bidra till lättnader i återuppbyggnadsfasen för svenska företag och stärker deras konkurrenskraft.

– Om konkurrenskraften bland svenska företag och svensk ekonomi ska kunna stärkas och marknaderna byggas upp igen, måste onödiga kostnader samt skatte- och avgiftshöjningar som pressar ner investeringar och konsumtion undvikas. Detta innebär också att inga förslag till nya eller förändrade regler bör få fattas beslut om, om det inte är visat att det alternativ som innebär lägst kostnader och enklast tillämpning för företagen givet syftet med regeln har valts. Våra förslag belastar inte skattebetalarna eller statskassan, men om de införs kan de göra stor skillnad för svenska företags tillväxtmöjligheter, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

NNRs förslag kan med fördel genomföras omgående och de omfattar alla typer av företag.

 • Inför ett stopp på nationell nivå för nya rapporteringskrav till olika myndigheter under en tvåårsperiod.
  Genomför endast sådana förändringar som innebär förenklingar eller är till nytta för berörda företag. Ge ett uppdrag till samtliga myndigheter att pröva och sedan redovisa vilka rapporteringskrav som kan skjutas upp alternativt utgå.
 • Skjut upp återkommande tillsyn och kontroller på nationell och lokal nivå under en tvåårsperiod för de företag som har bedömts bedriva en seriös och välskött verksamhet.
  Ta inte ut tillsynsavgifter under motsvarande period.
 • Förläng och förnya automatiskt alla tillstånd i två år.
  För företag som gått i konkurs pga Coronapandemin bör samma tillstånd utan ytterligare prövning ges till de nya företag som startas upp av samma ägare.
 • Skjut upp genomförandet av ny lagstiftning som innebär ökade kostnader till liten nytta för företagen under en tvåårsperiod.
  Här bör endast införas det som måste till följd av beslutade EU-regler.
 • Verka i EU för att genomförandetiderna för beslutad lagstiftning förlängs.
 • Tillsynsmyndigheter på alla nivåer bör tillämpa en s k grace period för nya eller förändrade regler under två år.
  Detta innebär att det behöver finnas en större förståelse för ev. felaktigheter eller att åtgärder inte hunnits med till följd av tidsbrist och ändrade förutsättningar hos företagen med anledning av Coronakrisen. Vidare bör påföljder och sanktioner för sådant gentemot företagen tillämpas med stor försiktighet.
 • Avstå överimplementering av EU-lagstiftning i svensk rätt.
  EU-lagstiftning som genomförs i svensk rätt ska ske på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. Riksdagens tillkännagivande till regeringen om detta och att miniminivån i EU-lagstiftningen bör vara utgångspunkt vid genomförande i nationell lagstiftning, behöver genomföras skyndsamt.
 • Öka effektiviteten i offentlig verksamhet genom digitalisering och gemensamma IT-system.
  Regeringen bör överväga ett särskilt anslag för investeringar i IT hos myndigheterna som kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Vidare bör det ställas krav på ökad effektivitet i kommunerna via de riktade statsbidragen där krav införs på exempelvis enhetliga upphandlingar av gemensamma IT-system.
 • Prioritera och forcera regelförbättringsarbetet för att stärka företagens konkurrenskraft.
  Inrätta en samordnad funktion för regelförbättringsarbetet i Regeringskansliet. Sätt tydliga minskningsmål för regelbördan på de områden som företagen pekat ut som mest tillväxthindrande och förbättra samordningen av olika regelverk vid genomförande. Ta i detta arbete tillvara på de kontaktytor och samverkansformer som utvecklats under krisen.

Läs hela NNRs dokument här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan