Brev till samtliga statsekreterare och berörda 44 generaldirektörer

Brev till samtliga statsekreterare och berörda 44 generaldirektörer

Stockholm den 26 augusti 2008

Enklare regler ökar Sveriges konkurrenskraft

Svenska företag efterfrågar ett regelsystem som är ändamålsenligt, lätt att förstå och följa. Näringslivets Regelnämnd (NNR) har därför välkomnat den svenska regeringens målsättning att skapa ett bättre regelverk, minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till år 2010 och åstadkomma en märkbar förändring i företagens vardag. Emellertid är det Era insatser på departementet och myndigheter som leder till att målsättningarna omsätts i faktiska resultat; och förväntningarna bland svenska företag är höga.

För att arbetet med att minska företagens administrativa kostnader skall leda till verkliga och kännbara lättnader för företagen måste förenklingarna vara de som företagen verkligen vill ha. Här är samråd och dialog mellan staten och näringslivet en grundläggande förutsättning för att förenklingsarbetet skall lyckas. Vi ser t.ex. behov av ett ökat och intensifierat samarbete mellan respektive departement och underliggande myndigheter som ett sätt att öka effektiviteten i arbetet och i att få fram konkreta åtgärder.  

Naturligtvis vill vi som representerar näringslivet bidra till att underlätta arbetet. NNR har redan samlat in 500 förenklingsförslag från våra medlemmar och lämnat över dessa till regeringen. Vi har gjort samma sak på EU-nivå. Självklart är NNR och våra medlemmars experter beredda att bistå departement och myndigheter i arbetet för att få fram fler konkreta förslag. Det finns också många lärdomar att dra från andra EU-länder där arbetet medfört stora besparingar för näringslivet.    

Flera departement och myndigheter har kommit långt i arbetet medan andra har mycket kvar att göra under hösten för att få fram betydelsefulla åtgärder. Det är i detta sammanhang oroande att företagens administrativa kostnader har ökat sedan 2006 enligt Nuteks uppdateringar. För att regeringens mål ska uppnås är det mycket viktigt att den negativa trenden bryts. NNR kommer under hösten att noga följa Ert arbete med förhoppning om att utvecklingen vänder och att alla inblandade gör tydliga framsteg under hösten 2008. NNRs uppföljning kommer att redovisas i NNRs Regelindikator 2008.

Mot bakgrund av frågan om Sveriges framtida konkurrenskraft och globalisering, anser NNR att frågan om existerande reglers utformning och dess effekter för företagen måste breddas till att omfatta fler dimensioner än administrativ börda. Allt fler länder har insett detta och arbetar systematiskt med andra frågor än administrativ börda i sitt förenklingsarbete.     

En annan viktig faktor är att minimera kostnaderna för samhället och företagen i samband med framtagandet av nya eller ändrade regler. NNR ser i detta perspektiv mycket positivt på införandet av en ny konsekvensmodell och på inrättandet av Regelrådet. NNR kommer att följa utvecklingen mycket nära.

Vi stödjer regeringens höga ambitionsnivå och förväntar oss en konstruktiv dialog som leder till konkreta åtgärder och ett gott resultat för näringslivets och landets bästa.

Önskas kontakt eller mer information om NNRs arbete, tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar

Jens Hedström
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Tel direkt: 08-762 70 93
E-post: jens.hedstrom@nnr.se    

Dela den här sidan