Debattartikel: Vi förväntar oss snabba regelförenklingar

På DI debatt har det framförts flera förslag på regelförenklingar. Idag har NNR, Näringslivets Regelnämnd, samlat ett 20-tal näringslivsorganisationer för att svara på regeringens initiativ att minska företagens administrativa kostnader med minst 25 procent till hösten 2010. NNR och dess medlemmar kommer att noga följa arbetet.

Näringslivets förväntningar på regeringens initiativ är stora, för att inte säga mycket stora. Svenska företagare vill se konkreta åtgärder som ger effekt snarast möjligt. Vi vet att regeringens mål är fullt möjligt att nå: Det har redan skett i Holland. Dessutom pågår ett aktivt arbete i vår omedelbara närhet i Danmark, England, Tyskland Norge.

Vad bör då den svenska regeringen göra nu? Snarast slutföra alla regelmätningar av administrativ börda. En hel del är genomförda på områden som miljö, arbetsmarknad och delar av skatt. Ytterligare områden är på gång såsom PBL, statistik och LOU men en hel del återstår som bank-, finans- och energilagstiftningen. Genom att mäta företagens administrava kostnader för att följa reglerna framträder en tydlig bild av vilka enskilda regler/regelverk som ur
administrativ synvinkel kostar svenska företagare mycket tid och pengar.

Några exempel på mycket kostsamma regelverk är arbetsmiljölagstiftningen som innehåller ett flertal krav på upprättande av planer som företagen måste leverera, miljöbalken med omfattande administration och här sticker egenkontrollen ut. På skatteområdet finns flertalet områden såsom tidsödande momshantering och revisionsplikt för mindre företag liksom fåmansbolagsreglerna med K10-blanketten. Listan kan göras lång, men den här gången är det faktiskt staten som själv som ska leverera listorna. Nu är det upp till respektive departement att levera förenklingsförslag.

En bra utgångspunkt för att prioritera arbetet är att konkret studera hur olika företag drabbas ekonomiskt av att efterleva olika regelkrav. I en rapportserie (som bl a redovisats här i DI och på nnr.se) har NNR kartlagt enskilda företags regelkostnader från skilda branscher. Här framgår att deras totala regelkostnader uppgår ibland till flera hundratusen kronor per anställd och år.

NNRs initiativ att samla företagarorganisationer syftar till att ge  regeringen stöd i regelförenklingsarbetet. Alla tjänar på regelförenklingar och vi hoppas att 25 procentsmålet enbart är en början i regeringens arbete för lägre regelkostnader för svenska företag.

Jens Hedström
VD
Näringslivets Regelnämnd, NNR
-arbetar för färre och enklare regler

Dela den här sidan