Presskommentar om regeringsbeslutet om regelförenkling

Presskommentar 2006-12-04
NNR om regeringsbeslutet om regelförenkling

Regeringen har idag utlovat en plan för att minska företagens administrativa regelkostnader med 25 procent fram till hösten 2010. Samtliga departement skall ta fram arbetsplaner för regelförenkling tillsammans med berörda myndigheter. Arbetet skall ske efter samråd med berört näringsliv.

I näringslivet eftersträvar vi resultat och arbetar med uppföljning. Regelförenkling har länge stått högt på företagens agenda eftersom regelbördan idag är orimligt hög. Vi upplever det därför mycket positivt att regeringen har satt upp ett ambitiöst mål som nu också åtföljs av ett intensivt och prioriterat arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter, säger Jens Hedström, VD i NNR, Näringslivets Regelnämnd.

Regelbördan kostar företagarna stora summor i tid och pengar. NNR har tagit fram unika rapporter som visar hur mycket pengar det kostar ett företag i Sverige att följa alla regler i Sverige, det handlar om 100.000-tals kronor per ansställd och år.

En satsning på färre och enklare regler och som faktiskt minskar företagens regelkostnader är en mycket angelägen uppgift för Sveriges regering. Minskade regelkostnaderna kan ge fler företag och fler jobb, säger Jens Hedström.

Under 2005/2006 har 53 procent av regelförslagen inneburit en ökad börda för företagen och under 2005 uppskattades de årliga administrativa kostnaderna för företagen till 60-70 miljarder kronor. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential.

Regeringen uttalar att Sverige skall bli världens bästa land att starta och driva företag i. Detta är en mycket hög ambition och det kommer krävas betydande insatser för att nå målet. Under förra året krävde 90 myndigheter in 94 miljoner blanketter från de svenska företagen. En minskning av detta med 25 procent är en god början. Jag är övertygad om att näringslivet kommer att medverka med konkreta förenklingsförslag på många olika områden, avslutar Jens Hedström.

För mer information kontakta Jens Hedström, 08-762 7093, 070-552 99 46, jens.hedstrom@nnr.se

Bilaga: Regeringensbeslut (PDF-fil)


Dela den här sidan