Världsbanken har utvärderat den holländska modellen

Världsbanken har nyligen presenterat en rapport som behandlar förenklingsarbetet i Holland för att minska den administrativa bördan. Utvärderingen visar att arbetet i Holland varit framgångsrikt och att nyckeln till deras framgång framförallt varit:

– Att ett övergripande mål tidigt fastställdes och kommunicerades gällande en minskning av den administrativa bördan med 25%.

– Att Holland valt att styra och koordinera arbetet via finansdepartementet och kopplingen till budgeten för varje departement/myndighet. (Krav har ställts i budgeten på att nå vissa mål och har inte dessa nåtts har det skett reduceringar i anslagen.) Därtill betonar Världsbanken betydelsen av att finansministern varit personligt engagerad i frågan.

– Att Holland valde att inrätta det oberoende organet ACTAL. Organisationen har haft en granskade när det gäller konsekvensanalyser och en rådgivande roll i arbetet med administrativ börda.

– Att arbetet för att minska den administrativa bördan varit starkt förankrat i det holländska parlamentet, regeringskansliet och mellan de politiska partierna.

För framtiden rekommenderar Världsbanken Holland att anta ett nytt mål på 25% som går utöver frågan om administrativ börda och som inkluderar företagens samtliga regelkostnader. NNR finner att Världsbankens utvärdering understryker vikten av de åtgärder som NNR föreslagit till den tidigare och den tillträdande regeringen för att arbetet ska lyckas.

Slutgiltig rapport 20070322 (pdf-fil)

Dela den här sidan