”Det ska bli lätt att göra rätt” ett realistiskt mål?

En kontroll eller ett tillsynstillfälle kan skapa osäkerhet och nervositet hos många lantbruksföretagare. Samtalen från lantbrukare om rädslan att göra fel är många till LRFs regionkontor. Cirka 400 olika lagar  exklusive de som rör de anställda  har en lantbrukare att följa dagligen, beroende på verksamhet. Det är inte alldeles enkelt att leta sig fram i denna djungel av olika regler så att allt blir rätt och riktigt. Det går helt enkelt inte att göra allt korrekt, menar många lantbrukare.

Denna frågeställning dryftades på Almedalsseminariet ”Utveckla eller inveckla? Hur bygger vi förtroende mellan företag och myndigheter?”, arrangerat av LRF och modererat av Andrea Femrell, vd NNR. I panelen deltog Katrien Vanhaverbeke, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef i Gislaveds kommun från den offentliga sidan och Sofia Karlsson, lantbrukare och ordförande LRF Västra Götaland samt Mikael Bäckström, lantbrukare och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse från företagarsidan.

Svaret på seminarietitelns frågeställning var väldigt samstämmigt. Ett gott bemötande från inspektörerna från kommun och länsstyrelse är A och O. Likaså att tilliten och förtroendet ökar om tillståndsmyndigheterna bistår med rådgivning och dialog istället för att, som en del upplever det, ”leta fel och kritisera”. Kontrollanterna måste ha rätt kompetens och en viss samordning vore på sin plats, så att inte företagen får ett besked från en myndighet och ett motsatt från en annan. Det krävs också tydligare direktiv från regeringen för att styra myndigheterna att jobba mot detta.

Representanterna från SKL respektive Gislaveds kommun menar att det finns en kännedom om dessa frågor hos kommunerna och mycket arbete pågår, dels för att förenkla den byråkrati som är kopplad till bl a tillsyn och dels för att få tillstånd en bättre dialog mellan parterna.

”Det ska vara lätt att göra rätt” var något som upprepades ett par gånger under seminariet, och som alla höll med om. Det ligger dock en bit bort, men det är uppenbart att målsättningen synes vara densamma hos alla parter, vilket ger hopp om ett smidigare, effektivare och mer utvecklande tillsynsförfarande framöver.

Dela den här sidan