NNR Nyheter 3 2017

Skyll inte bara på EU om det krånglar

”Ibland blir jag anklagad för att vilja ta bort rätten till gold-plating. Det vill jag inte, överimplementering är varje suverän stats rätt. Allt jag vill är att ni är ärliga med det. Får jag lov att säga att jag är trött på att bli beskylld för diverse nationella regleringar? För all del, överimplementera på, men skyll inte på EU.”

Så sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på NNRs seminarium den 11 maj. Och visst har han en poäng! Det är väldigt lätt för våra lagstiftare att hänvisa till EU-lagstiftning när de får kritik för att någon regel är krånglig – cirka hälften av nya eller förändrade regler som berör företagare kommer ju dessutom från EU. Många av dessa regler blir krångligare än vad de behöver vara, bl a på grund av överimplementering och skilda tillämpningar på nationell nivå.

En del handlar om politikers ambitioner och välvilja, liksom att sträva efter att vara ”bäst i klassen”. En miljöregel kan i det godas namn förstärkas utan att speciellt många tankar går till konsekvenserna eller effekterna utav den. En annan del är konsekvensutredningarnas kvalitet. Konsekvensutredningarna idag håller låg kvalitet och uppföljningen av regelverken över tid är obefintlig, vilket leder till att svenskt genomförande, implementering och tillämpning riskerar att blir kostsamt och konskurrenshämmande. För att komma tillrätta med konsekvensutredningarnas bristande kvalitet krävs flera åtgärder. En viktig åtgärd är att stärka Regelrådets mandat. Just detta kommer NNR att fokusera på i höst. Läs mer om det längre ner i nyhetsbrevet.

Om ett år är vi inne i en het valrörelse. Kommer frågor som rör företagsklimat och regelförbättring att vara en del i denna? Det återstår att se. Vi kommer att driva dessa frågor hårt och det blir synligt redan i höst. Till dess önskar vi er alla en riktigt skön och krångelfri sommar!


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


EU-seminarium: Better regulation for a more competitive Europe


Den 11 maj arrangerade Näringslivets Regelnämnd NNR ett seminarium på temat ”Better regulation for a more competitive Europe – How can Sweden and other member states contribute?”. Ett hundratal åhörare träffades i Stockholm för att lyssna på bland annat EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, Näringsminister Mikael Damberg och danska implementeringsrådets ordförande Paul Mollerup. Två företagsrepresentanter, Lena Odelberg från Volvo och Helene Wall från Fondbolagens Förening, berättade hur regelförenklingsarbetet och tillämpningen av EU-lagstiftning påverkar deras företag.

Läs mer om och se seminariet på webben här.


Riksdagseminarium om regelkrångel

De moderata riksdagsledamöterna Sofia Fölster och Jörgen Warborn bjöd in till seminarium om regelkrångel den 1 juni med en panel bestående av bl.a. Andrea Femrell, VD NNR, Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet och några företagsrepresentanter. Frågor som diskuterades var hur stort problemet med regelkrångel är, vad det beror på och lösningar för att minska krånglet och öka effektiviteten i lagstiftningen.

Synpunkter och lösningar som framfördes var vikten av ett tydligt ledarskap och prioritering av regelförbättringsfrågan, en process för att inkludera företag och näringsliv i ett målinriktat regelförbättringsarbete, samt tydligare krav på effektivitet i lagstiftningsarbetet och utvärdering av befintlig lagstiftning.

Läs mer här.


Ni följer väl regelbloggen?

Finns det ett särskilt regelkrångel som berör dig mycket? Har du varit med om något regelrelaterat som du vill berätta om? Har du något förslag till förbättringar av en viss regel eller lagstiftning som skulle kunna förenkla livet för företagare? I så fall är du välkommen att skriva om detta på NNRs regelblogg! Kontakta oss med din idé!


Följ NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd NNR på Facebook genom att klicka här.

Save the date: Frukostseminarium i riksdagen – Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler”

Den 21 september kl. 08:00-09:30 arrangerar Jonas Eriksson, Miljöpartiets gruppeldare tillika talesperson i regelförbättringsfrågor, ett seminarium med temat ”Ett starkare Regelråd- så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler”.

Seminariet kommer att handla om förutsättningarna för att åstadkomma kostnadseffektiva regler och hur riksdagen kan påverka dessa. Vid seminariet presenteras en ny rapport av Näringslivets Regelnämnd NNR om behovet av ett starkt Regelråd och vad som krävs för detta, likaså hur konsekvensutredningsarbetet kan bedrivas effektivare på alla nivåer i regelgivningskedjan.


Finansbranschens uppmaning till Bolund och Thedéen

NNRs medlemmar inom den finansiella sektorn, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen och Fondbolagens Förening, har tillsammans med Svensk Försäkring skrivit till Finansmarknadsminister Per Bolund och Generaldirektör Erik Thedéen på Finansinspektionen under rubriken ”Tumma inte på rättssäkerheten”.

Läs mer här.

Läs också mer om detta ämne i Johan Lundströms inlägg på NNRs regelblogg här.


Estland fokuserar på e-Government

Estland innehar ordförandeskapet i EU juli-december 2017. Prioriterade områden för det estniska ordförandeskapet är en öppen och innovativ europeisk ekonomi, ett skyddat och säkert Europa, ett inkluderande och hållbart Europa samt ett digitalt Europa och fri rörlighet av data. Fokus för regelförbättringsarbetet kommer att ligga på förenkling genom e-Government.

Läs mer om det Estniska ordförandeskapets prioriteringar här.


Kommissionen sammanfattar regelförbättringsarbetet inom Refit platform

EU-kommissionen har tagit fram en broschyr som beskriver förenklingsarbetet och resultaten inom Refit platform. I den framgår bl a att Sverige genom NNR är det land som bidragit med flest förenklingsförslag till plattformen. Flera av de närmare 50 förslag som NNR för sina medlemmars räkning sammanfattat och skickat in till plattformen har ingått bland de områden som plattformen valt att prioritera först (moms, inre marknad och jordbruk) och har utmynnat i yttranden till kommissionen. Som exempel kan nämnas det förslag NNR skickat in på momsområdet, Reduced burden of proof regarding intra-community trade. Detta togs med i kommissionens arbetsprogram för 2017.

I april och juni 2017 antogs sammanlagt fem yttranden som omfattade ett större antal förenklingsförslag på jordbruks- och momsområdet som NNR har skickat in. Jordbrukskommissionär Phil Hogan redogjorde vid junimötet bl.a. för det samråd som genomförts angående kommissionens nya jordbruksprogram CAP där ca 300 000 svar har inkommit. Han lyfte då fram att de förslag som kommit in till Refit platform är mycket viktiga och kommer att vara delvis vägledande för kommissionens fortsatta arbete med en ny CAP. Vid junimötet antogs också yttranden över förslag som kommit in från andra organisationer och länder inom bl.a. livsmedelsområdet (Vegan food och multiple chlorates) och transportområdet (Passenger transport- the journey bill). Vidare antogs också ett yttrande över förslaget om förbättringar av kommissionens arbete med samråd. Samtliga yttranden går nu vidare till kommissionen för ställningstagande. Nästa möte i Refit platform äger rum den 21 september.

Läs EU-kommissionens broschyr om regelförenklingsarbetet i Refit platform här.

Mer information om alla inkomna förenklingsförslag, de yttranden som omnämns ovan samt alla övriga yttranden från Refit Platform finns här.


NNR i Almedalen

NNR företräds i Almedalen genom Andrea Femrell, VD. Han kommer också att moderera ett seminarium arrangerat av LRF. Seminariet har titeln ”Utveckla eller inveckla- hur bygger vi förtroende mellan myndigheter och företag?” och handlar bl.a. om vikten av att myndigheterna har förståelse för vad det innebär att driva företag och att de vill hjälpa företagen att göra rätt.

Mer information om seminariet finner ni här.

Dela den här sidan