Pressmeddelande: Näringsministerns ”nya” förenklingsåtgärder för företag – ett steg i rätt riktning

NNR ser positivt på de uppdrag som Statskontoret och Tillväxtverket fått och som syftar till att förenkla för företagen. Inriktningen i uppdragen, såsom utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning och kortare handläggningstider, ligger i linje med vad NNR påtalat och visat på behovet av under lång tid.

Regeringen fattade den 20 juli beslut bl a om att ge Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag avseende utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning, liksom att ge ett uppdrag till Tillväxtverket om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag. En tredje del handlade om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att verka för digitalt först.

– Regeringens och myndigheternas genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning har stor betydelse för hur effektiviteten och kostnaderna för ett regelverk blir och därmed vilka kostnader och konkurrensförutsättningar företagen får. Vidare är handläggningstiderna av betydelse för effektiviteten och företagens vilja och möjligheter att investera, säger Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR.

I regeringens uppdrag till Statskontoret ingår att bedöma om de utökade uppgifterna för Regelrådet medför att Regelrådet bör organiseras på ett annat sätt än idag.

– Regelrådet roll och uppdrag behöver stärkas och en annan organisationsform, med större självständighet och tyngd, är helt nödvändig. Detta inte minst för att stärka och effektivisera arbetet med konsekvensutredningar i samband med regelgivningen, men också för att det arbete som rådet genomför ska få genomslag och tas på allvar av lagstiftaren, fortsätter Andrea Femrell.

Uppdraget till Tillväxtverket om effektiva handläggningsprocesser omfattar flera delar. Dessa är bl.a. att identifiera och prioritera områden och handläggningsprocesser som har särskild betydelse för företagens konkurrenskraft, belysa och exemplifiera regionala eller andra geografiska skillnader samt analysera och värdera effekter av åtgärder såsom maxtider, tidsgränser och servicegarantier.

– NNR har tidigare genom sina omfattande undersökningar av kommunernas handläggningstider och servicegarantier visat att skillnaderna är stora och lämnat rekommendationer på åtgärder. Det är positivt att uppdraget även ska belysa juridiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Däremot ställer vi oss frågande till den mycket snäva tidsram Tillväxtverket fått. Frågorna och systemen i sig är komplexa och kräver tid för att utredas på ett adekvat sätt, avslutar Andrea Femrell.

Mer om regeringens förslag och uppdrag finns att läsa här.

För mer information, kontakta
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd NNR, 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan