DI Debatt: För lite förenklingar hittills

Under det gångna året har fokus på regelförenklingsfrågorna ökat kraftigt. Företag, väletablerade såväl som nystartade, efterfrågar ett regelsystem som är ändamålsenligt och lätt att förstå och följa.

Regeringens målsättning att skapa ett enklare och effektivare regelverk och minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till år 2010 har självklart stöd från näringslivet. Regelförenkling är ett billigt och bra sätt att förbättra företagens konkurrenskraft och samtidigt effektivisera statsförvaltningen.

Näringslivets regelnämnd, NNR, har sin årliga regelindikator för 2008 ,”En utvärdering i halvtid”, granskat regeringens regelförenklingsarbete. Goda nyheter, som visar att regeringen är på rätt väg, är inrättandet av ett regelråd, gemensamma regler för konsekvensanalyser samt löpande mätningar av regelkostnaderna.

Nu finns de verktyg som behövs för att få till stånd kraftfulla och konkreta regelförenklingar. Tyvärr är andra delar av resultatet oroväckande.

Av 316 unika regelförenklingsförslag från näringslivet har 190 förslag fortfarande inte fått någon återkoppling. Ska målet om att sänka företagens regelkostnader uppnås, krävs att departement och myndigheter prioriterar de konkreta förslag som näringslivet har lyft fram.

Samråd och dialog mellan staten och näringslivet är en förutsättning för att förenklingsarbetet ska lyckas. Vi uppmanar departement och myndigheter att använda det svenska EU-ordförandeskapet till att intensifiera regelförenklingsarbetet även på EU-nivå.

Det är knappt två år kvar innan tidfristen för den här regeringens regelförenklingsprojekt löper ut. Mycket återstår. Näringslivet kommer självklart att fortsätta delta i departementens och myndigheternas regelförenklingsarbete. Nu måste regeringen visa sin handlingskraft och infria vallöftet till Sveriges företagare. Nu krävs konkreta regelförenklingar på alla områden.

Jens Hedström
vd, Näringslivets regelnämnd, NNR

Dela den här sidan