Näringslivets regelförbättringsförslag

NNR föreslår ett antal systemövergripande åtgärder som långsiktigt och sammantaget bör kunna bidra till att sänka företagens regelkostnader, ta bort oönskade indirekta effekter och komma åt de problem som olika företagsundersökningar och andra experter lyfter fram som relevanta problem.

Se regelförbättringsförslag i Regelagenda 2010, sidan 29 och framåt.

NNRs medlemmar har under hösten var och en sammanställt de förslag till förändringar av olika regelverk som respektive organisation bedömer önskvärda att få till stånd. Det kan konstateras att förslagen i många fall pekar på vikten av att bredda och fördjupa arbetet med att förändra olika regelverk. NNRs medlemmar lyfter fram ett flertal nya förslag som inte lämnats tidigare samt ett antal viktiga förslag som framförts under den föregående mandatperioden men som ännu inte genomförts. Det bör poängteras att det är medlemmarna enskilt som står bakom förslagen. Kontakta gärna medlemsorganisationerna för att diskutera eventuella frågor kopplade till förslagen. De organisationer som markerats med fet stil kommer i dag att lägga ut ett antal konkreta förslag på sina respektive hemsidor och fler förslag från övriga organisationer kommer att läggas ut framöver.

NNR:s medlemmar och adresserna till deras hemsidor.

FAR www.far.se
Fastighetsägarna Sverige www.fastighetsagarna.se
Finansbolagens Förening www.finansbolagens-forening.se
Fondbolagens Förening www.fondbolagen.se
Företagarna www.foretagarna.se
Lantbrukarnas Riksförbund www.lrf.se
Svenska Bankföreningen www.swedishbankers.se
Svenska Fondhandlareföreningen www.fondhandlarna.se
Svenska Handelskammarförbundet www.cci.se
Svenska Petroleum Institutet www.spi.se
Svenska Tidningsutgivareföreningen www.tu.se
Svensk Energi www.svenskenergi.se
Svensk Fjärrvärme www.svenskfjarrvarme.se
Svensk Industriförening www.sinf.se
Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se
Dela den här sidan