Regelagenda 2010 – Mer tillväxt med regelförenkling

I regeringens regelförenklingsarbete måste fokus läggas på att ta bort tillväxthämmande regler. Istället för att huvudsakligen arbeta med att minska den administrativa regelbördan bör alltså regeringen vidta åtgärder som stämmer överens med företagens behov. Detta budskap från svenska företagare finns i Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport Regelagenda 2010, som presenteras vid ett framtidsseminarium i Riksdagen idag.  

– Enligt företagen så är skatte- och momsregler, arbetsrätten samt specifika bransch- och miljöregler de allra mest tillväxthämmande. En förändring av reglerna är nödvändigt för att få fler och växande företag, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Under den förra mandatperioden så genomförde regeringen flera viktiga steg för att regelverket ska bli bättre och mer ändamålsenligt. Från näringslivets håll så ser man positivt på åtgärderna, som t ex inrättandet av Regelrådet och de nya kraven på konsekvensanalyserna. Dock finns det förbättringspotential och Regelagendan innehåller därför rekommendationer till regeringen för att öka effektiviteten i arbetet och för att företagen i större utsträckning ska märka av och dra nytta av de vidtagna åtgärderna.

– Det gäller att göra rätt från början och ha företagens bästa för ögonen när nya regler ska införas. Att bara titta på ett enda alternativ när nya regler diskuteras kan lätt leda till att eventuellt bättre och billigare lösningar aldrig kommer i fråga, något både företagen och samhället förlorar på, säger Tomas Lööv, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

I Regelagendan 2010 anger 73 procent av de tillfrågade företagarna att de inte upplevt några förenklingar det senaste året. Tvärtom menar mer än en fjärdedel att regelbördan ökat. Den svenska diskussionen om regler måste därför breddas till att handla mer om regelförbättringar. Det handlar om att se helheten och förenkla både på den statliga och europeiska nivån, men även lokalt och regionalt.

– Idag lämnar näringslivets organisationer konkreta och skarpa regelförbättringsförslag till regeringen och Sveriges riksdag som kan genomföras under mandatperioden om vilja finns. Näringslivet ser nu fram emot en resultatinriktad dialog för att öka svenska företags konkurrenskraft, säger Jens Hedström.

För mer information, kontakta Jens Hedström VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 08-762 70 93.

Regelagendan 2010 finns att ladda ner här.

Dela den här sidan