Fit for future ersätter REFIT Platform

Kommissionen har lanserat Fit for Future Platform – en ny högnivå-expertgrupp med syftet att hjälpa kommissionen att förenkla existerande EU-lagstiftning och minska den administrativa bördan för medborgare och näringsliv. Den nya plattformen bygger på tidigare erfarenheter från föregångaren REFIT Platform.

Ordförande för plattformen blir kommissionens vice ordförande, Maroš Šefčovič, ansvarig för interinstitutionella relationer och framtidsfrågor. Plattformen ska lämna yttranden till kommissionen och arbeta med fokus på ämnen som har lyfts upp i kommissionens arbetsprogram. För varje ämne ska plattformen samla data, fakta och input om möjligheterna att förenkla och minska onödiga kostnader för specifika EU-regler, utan att undergräva målsättningen med dessa och med beaktande av mängden lagstiftning (legislative density). Plattformen ska vidare utvärdera om identifierad unionslagstiftning och dess mål förblir framtidssäkra med tanke på behovet av att hantera nya utmaningar. Den ska även undersöka hur digitalisering och ökad användning av elektroniska verktyg kan stödja dessa mål.  En annan uppgift är att tillhandahålla input på kommissionens begäran.

Medlemmarna i den nya plattformen kommer att bestå av representanter från nationell, regional och lokal nivå från alla EU-länder, regionkommittén, den ekonomiska och sociala kommittén och intressenter som representerar näringsliv och NGOs. SME Envoy-nätverket kommer också att ge input och vara representerade vid plattformens plenarmöten.

Fit for Future-plattformen kommer att bestå av två grupper: medlemsstatsgruppen och intressentgruppen. Medlemsstatsgruppen ska utgöras av representanter från nationell, regional och lokal nivå från samtliga EU-länder samt tre stycken från den europeiska regionkommittén. Regionkommittén kommer att använda sitt RegHub-nätverk bestående av regionala och lokala myndigheter.

Intressentgruppen ska bestå av 19 experter på regelförbättring som representerar näringslivsorganisationer och NGOs, plus den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK (re stycken).

Kommissionen har gått ut med en inbjudan om att inkomma med ansökan till intressentgruppen i Fit for Future-plattformen för att välja ut experter till denna. De medlemmar som väljs ut genom detta förfarande bör ha hög expertis när det gäller tillämpning av EU-lagstiftning och ska kunna representera de intressen som delas av olika intressentorganisationer inom ett specifikt område. Medlemmarna ska representera företag, särskilt små och medelstora företag, arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

När plattformen har tagits i drift kommer medborgare och intressenter att ha möjlighet att ge input och förslag till dess arbete via bl a kommissionens webbsida Have your say – simplify,  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/fit-future-platform-f4f/have-your-say-simplify_en.

– NNR ser fram emot att plattformen snart kan påbörja sitt arbete och ta vidare det som den förra kommissionens Refit platform startade. Förhoppningen från vår sida är att arbetet i Fit for Future-plattformen får ett stort fokus på konkreta regelförbättringar som bidrar till att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft. Utkomsten av dess arbete blir också oerhört viktigt i ljuset av den kris som europeiska företag drabbats med anledning av Coronaviruset, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR

 

 

Dela den här sidan