NNR Nyheter 2 2020

Ett utmanat samhälle och näringsliv

Vi befinner oss i en unik situation. Många av oss följer effekterna av Covid-19 dag för dag med rapporterade antal dödsfall och effekter för hela samhället. Samtidigt är det i stort sett omöjligt att ha koll på allt som sker.

Värst är det förstås för de som drabbats av smittan och för deras anhöriga. Sjukvård och sjukvårdspersonal får välförtjänt beröm samtidigt som vi alla har att följa råd om hygien och social distansering.

Den här smittan har också haft en enorm negativ påverkan på ett stort antal företag, hela branscher och därmed på stora delar av vår ekonomi. Många av de åtgärder och beslut som har fattats av riksdag, regering och myndigheter har varit bra, men det krävs fler och mer omfattande åtgärder för att rädda det svenska näringslivet.

Samtliga av NNRs medlemsorganisationer jobbar för högtryck för att hjälpa sina medlemsföretag med råd och stöd, men också med att ta fram och kommunicera åtgärder som är nödvändiga att genomföra på politisk nivå för att inte företag och hela branscher ska försvinna.

I skrivande stund är det framförallt likviditeten som är den kritiska punkten för många företag. För att så många som möjligt ska kunna få ta del av de stödåtgärder som finns är det viktigt att dessa är lättillgängliga utan krångel och byråkrati, så de inte drar ut på tiden eller helt uteblir.

I nästa fas, när restriktionerna börjar lätta och den värsta krisen är över, är det än viktigare att fokusera på kraftfulla regelförbättrande och regelförenklande åtgärder så att företagen snabbt kan komma på fötter igen och ekonomin kan kick-starta. NNRs fokus kommer att ligga på detta i nära dialog med medlemmarna, samtidigt som de uppdrag som regeringen lagt kommer att bevakas. Är det något krisen har visat, så är det att mycket – mer än vad man trott varit möjlig – faktiskt går att göra och genomföra. Den kraften ska vi utnyttja när vi kommer ut på andra sidan igen.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


NNRs nya opinionsundersökning: Fortsatt ökade regelkostnader och krångliga regelverk för svenska företag

Det omfattande regelkrånglet består. Det visar en ny undersökning från SKOP, som Näringslivets Regelnämnd NNR, har beställt. Det är fler företagare och företagsledare (15 procent) som upplever att det har blivit krångligare än som anser att det blivit enklare (4 procent) att följa de statliga reglerna jämfört med för ett år sedan.

– Trenden att fler upplever att det blivit krångligare jämfört med dem som upplever att det har blivit enklare håller i sig år efter år. Tyvärr är det bara att konstatera att de mål som de senaste regeringarna haft för att minska regelkrånglet inte har uppfyllts, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Signalen från företagen är tydlig, kraftiga åtgärder behövs på flera områden liksom en helt ny inriktning för regelförbättringspolitiken för att stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten. Detta är högaktuellt, inte minst i dessa tider då företagen står inför stora utmaningar och där varje åtgärd har betydelse för deras återväxt eller t o m överlevnad. Ska vi rädda tillväxten i landet så är regelförbättring en mycket viktig komponent.

Läs mer och ladda hem undersökningen här och läs gärna vad Dagens Industri skriver om undersökningen här.


Covid-19 – information

Effekterna av Coronasmittan innebär en mycket stor och negativ påverkan på näringslivet i stort och för många enskilda företag. Ett intensivt och stödjande arbete pågår bland NNRs medlemmar och NNR. Ett exempel på detta var då NNR efter kontakt med Näringsdepartementet fick frågan om det finns särskilda regelförbättrings- eller regelförenklingsförlag som är eller kan vara viktiga i ljuset av Covid-19 och den situation som företagen kan hamna i framgent. Vi frågade våra medlemmar och tillsammans sammanställde vi förslag och skickade in det till departementet. Vi har nu samlat detta tillsammans med våra medlemsorganisationers Covid-relaterade information samt goda exempel på kommuner som hjälper företagen på vår hemsida.

Du hittar det här.


Kommuner som hjälper företagen

I spåren av utbrottet av Covid-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

Läs om några av dem på regelbloggen.


Lathund om regelförbättring

Nu finns det två kortfattade lathundar med vad NNR anser vara de viktigaste prioriteringarna i regelförbättringsarbetet. Ena lathunden är kort och förklarande medan den andra är en ännu kortare sammanfattning. Bra att ha för att snabbt sätta sig in i regelförbättringsfrågan, exempelvis inför ett möte med sin politiker eller bara för att ha till hands för att kunna svara på frågor.

Båda finns att ladda ner här.


Regelförbättringspolitiskt seminarium 16 september

Regeringen och näringsministern står inför att föreslå och genomföra regelförbättringsåtgärder för företagen. Just nu arbetar Tillväxtverket med att sammanställa och analysera alla förslag och synpunkter som lämnats vid näringsministerns förenklingsresa och i andra möten med företagare och näringslivsorganisationer. De regelförbättringspolitiska målen som varit desamma sedan 2012 går ut 2020 och nya mål ska det sannolikt fattas beslut om i budgetpropositionen i höst. De befintliga målen har till överväldigande del inte uppnåtts.

Mot bakgrund av detta bjuder NNR in till ett regelförbättringspolitiskt seminarium den 16 september och det äger rum i Stockholm. Medverkar gör bland annat partiernas talespersoner i regelförbättringsfrågor samt ett par företagare, som ger sin bild.

Mer information kommer framgent, men notera gärna datumet redan nu!


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

NNR välkomnar regeringens förenklingsutredning

Regeringen beslutade den 30 april att tillsätta en förenklingsutredning. Utredningen, som delvis är en del av januariavtalet, ska bl a identifiera och analysera särskilt betungande regelverk för mikroföretag, men också lämna konkreta författningsförslag samt föreslå utformningen av en process för att löpande identifiera och hantera framtida förenklingsbehov.

NNR menar att det är välkommet att regeringen tillsätter denna utredning och ser fram emot en konstruktiv dialog. Det behövs en strukturerad och återkommande process för regelförbättringsarbetet i Sverige, som både här och nu – och över tid – medverkar till att de regelverk vi har uppnår största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. Likaså att regelförbättringsarbetet sker samordnat och med hög prioritet, inte minst i ljuset av den kris vi befinner oss i nu.

Däremot är det oroande att utredningen enbart har fått drygt fyra månader på sig. Risken är stor att väsentliga delar, såsom samråd med näringslivet, inte hinns med fullt ut.

Läs mer här.


Målkonflikter och regelkrockar – exempel på när det blir fel

Många olika lagar och regler styr företagens vardag i Sverige. Det är inte lätt att försöka efterleva dem alla. Dessutom krockar regelverken ibland, vilket försätter företagen i krångliga situationer. Det blir svårt att navigera och veta vilka lagar och regler som gäller när de står i konflikt till varandra.

På NNRs hemsida presenteras ett antal exempel där det uppstått tydliga målkonflikter på olika områden. Berörda företag måste förhålla sig till detta, vilket medför kostnader och onödiga risker. I förlängningen påverkas rättssäkerheten på ett sätt som inte är önskvärt.

Läs mer här.


Rapporten stärkt konkurrenskraft – nu på engelska

Nu finns en sammanfattning med exempel och rekommendationer ur NNRs rapport ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” på engelska.

Den har titeln ”Improved competetiveness via more efficient implementation and application of EU legislation” och den finns här.


NNR pekar på behovet av tillfälligt sänkta krav på statistik och uppgiftskrav från Eurostat

Den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope, BE, sammanställer och rapporterar dagligen till kommissionens generaldirektorat för tillväxt om hinder som företag möter med anledning av Corona-krisen. NNR har där rapporterat om de utmaningar och behov av lättnader som finns på statistikområdet till följd av Corona-pandemin.

Medlemsstaterna har flera informationsskyldigheter till Eurostat och måste leverera uppgifter flera gånger varje år inom många olika områden. På grund av Covid-19 har företagen – informationsleverantörerna – fått stora problem att leverera data till myndigheterna. Vissa företag har till exempel skjutit upp hela sin produktion, andra har inte ens tillåtelse att besöka sitt kontor och kan därför inte leverera nödvändig information. Många företag kämpar för att överleva och har inte tid att fylla i formulär till statistikmyndigheterna. Dessutom kan myndigheterna i varje medlemsstat själva inte lämna in uppgifter eftersom uppgifterna i flera fall inte ens existerar för tillfället, till exempel priser för flygtjänster. Variablerna och frekvensen på rapporteringarna behöver därför ändras tillfälligt eller till och med avbrytas.

Eurostat behöver därför enligt NNR ha en mer flexibel strategi och tillfälligt ta bort uppgiftskrav och informationsskyldigheter för företagen. Endast verkligt politiskt relevanta variabler för att hantera krisen – politiska styrgruppsvariabler – som kan levereras med statistisk säkerhet bör vara i fokus.


NNRs synpunkter på EU-kommissionens industristrategi

NNR har via ett s k EU-sakråd lämnat sina synpunkter till Näringsdepartementet på EU-kommissionens industristrategi.

NNR anser att strategin behöver genomsyras av EUs principer och åtgärder för bättre lagstiftning. Dessutom krävs motsvarande arbete med regelförbättring och utveckling på svensk nivå för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Mer behöver också göras för att stärka det svenska arbetet med EU-lagstiftning. I yttrandet lyfter NNR också upp behovet av en målsättning om att minska företagens kostnader till följd av EU regler samt viktiga kriterier för att kommissionens nya initiativ one in – one out ska fungera.

Läs mer om NNRs synpunkter här.

Dela den här sidan