Pressmeddelande: NNR välkomnar regeringens förenklingsutredning

Regeringen beslutade den 30 april att tillsätta en förenklingsutredning. Utredningen, som delvis är en del av januariavtalet, ska bl a identifiera och analysera särskilt betungande regelverk för mikroföretag. Den ska också lämna konkreta författningsförslag samt föreslå utformningen av en process för att löpande identifiera och hantera framtida förenklingsbehov.

– Det är välkommet att regeringen tillsätter denna utredning och vi ser fram emot en konstruktiv dialog. Det behövs en strukturerad och återkommande process för regelförbättringsarbetet i Sverige, som både här och nu – och över tid – medverkar till att de regelverk vi har uppnår största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. Likaså att regelförbättringsarbetet sker samordnat och med hög prioritet, inte minst i ljuset av den kris vi befinner oss i nu, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Enligt utredningsdirektiven är mikroföretagen den primära målgruppen. Samtidigt undantas flera områden såsom skatt/moms, arbetsrätt och viss tillståndsprövning på miljöområdet. Dessa områden hanteras enligt regeringen i särskilda utredningar och uppdrag.

– Eftersom stora och för företagen betungande områden är undantagna i förenklingsutredningen ställs det stora krav på regeringen att samordna arbetet med och mellan de olika utredningarna så att förenklingsaspekten och viktiga åtgärder tas omhand. Det är också viktigt att inte låsa sig vid mikroföretagen. Regelverk och åtgärder som påverkar dem berör i allra högsta grad även de flesta små- och medelstora företag. Ska resultatet av arbetet få effekt behövs ett bredare angreppssätt, fortsätter Andrea Femrell.

Utredningen kommer i sitt arbete även att identifiera vilka särskilt betungande regelverk som följer av EU-lagstiftning, men också lämna förslag som berör hur regelverk tillämpas.

– Här finns nu en stor möjlighet att effektivisera det svenska genomförandet och tillämpningen av EU-lagstiftning. Såväl näringslivet som en majoritet i riksdagen anser att det behövs principer för det svenska genomförandet och kriterier för vad som är att betrakta som överimplementering. Kan vi få detta på plats så finns goda förutsättningar för att stärka konkurrenskraften för svenska företag, menar Andrea Femrell.

Utredningen har fått en mycket kort tidsram och ska vara klar med sitt arbete redan den 30 september i år.

– Vår förhoppning är förstås att regeringen har gett utredningen tillräckliga resurser för att klara av att hantera dessa viktiga och komplicerade frågor på i praktiken drygt fyra månader. Samtidigt riskerar den snålt tilltagna tidsramen att grundläggande och nödvändiga delar i arbetet blir lidande, såsom samråd och dialog med näringslivet. Vi förutsätter därför att regeringen har tagit höjd för att medge en förlängning av uppdraget om utredaren bedömer det nödvändigt, avslutar Andrea Femrell.

Läs regeringens pressmeddelande här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan