Pressmedelande: Fortsatt ökade regelkostnader och krångliga regelverk för svenska företag – kraftiga åtgärder krävs

Det omfattande regelkrånglet består. Det visar en ny undersökning från SKOP, som Näringslivets Regelnämnd NNR, har beställt. Det är fler företagare och företagsledare (15 procent) som upplever att det har blivit krångligare än som anser att det blivit enklare (4 procent) att följa de statliga reglerna jämfört med för ett år sedan.

NNR har under flera år beställt undersökningar om hur företagen upplever de statliga regelverken. Vid en jämförelse med tidigare undersökningar är det i år en lägre andel företagare som anser att det har blivit krångligare att följa de statliga reglerna. Det sammanhänger med att det förra året var rekordmånga företag, fler än i någon tidigare undersökning, som ansåg att det hade blivit krångligare under det senaste året. Att 80 procent i år anser läget vara oförändrat indikerar därför att problemen ligger kvar på den etablerade höga nivån.

– Trenden att fler upplever att det blivit krångligare jämfört med dem som upplever att det har blivit enklare håller i sig år efter år. Tyvärr är det bara att konstatera att de mål som de senaste regeringarna haft för att minska regelkrånglet inte har uppfyllts, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Ungefär samtidigt som NNRs SKOP-undersökning blev klar, publicerades också Tillväxtverkets årliga rapport om regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft. Den visar att företagens regelkostnader har ökat sex år i rad och med 5,5 mdr kr för år 2019. Bara de årliga administrativa kostnaderna har i genomsnitt ökat med ca en miljard kronor per år i löpande priser sedan år 2013.

– Det är bekymmersamt att regelbördan och kostnaderna ökat flera år i rad. Inte minst eftersom företagen anser att konkurrensen från omvärlden ökat, vilket vår egen undersökning visar. Detta kommer att förstärkas ytterligare efter Coronakrisen, fortsätter Andrea Femrell

NNRs SKOP-undersökning visar vidare att skatte- och momsreglerna är det område som företagen anser är det allvarligaste hindret för att de ska kunna växa. Vart fjärde företag (27 procent) anser att skatte- och momsreglerna är det största hindret, vilket är 5 procentenheter mer jämfört med för ett år sedan. Knappt 70 procent av de tillfrågade företagen anger att skatte- och momsområdet kostat dem mest i form av externa kostnader jämfört med övriga områden.

– Signalen från företagen är tydlig, kraftiga åtgärder behövs på flera områden liksom en helt ny inriktning för regelförbättringspolitiken för att stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten. Detta är högaktuellt, inte minst i dessa tider då företagen står inför stora utmaningar och där varje åtgärd har betydelse för deras återväxt eller t o m överlevnad. Ska vi rädda tillväxten i landet så är regelförbättring en mycket viktig komponent, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs NNRs SKOP-undersökning här.

Läs artikeln om NNRs undersökning i Dagens Industri här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan