Nya tillkännagivanden om regelförbättring för företagare

Riksdagen har, efter ett betänkande av Näringsutskottet, beslutat om fyra tillkännagivanden till regeringen, som syftar till att förenkla för företag. I korthet går dessa ut på:

  1. Fler myndigheter ska ges i uppdrag att förenkla för företagare.
  2. Ökad digital myndighetssamverkan för att förenkla företagandet
  3. Fler tjänster till programmet Serverat för att öka kommunernas anslutningsgrad till programmet
  4. Användning av solnedgångsklausuler vid införande av nya lagar och regler

– Vi ser förstås positivt på att riksdagen är aktiv i regelförbättringsfrågan, inte minst nu i ljuset av Coronasmittans skadliga inverkan på näringslivet. Varje åtgärd som kan bidra till att minska företagens börda och stärka deras konkurrenskraft är viktig, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

I och med att riksdagens tagit ställning till näringsutskottets betänkande så har också ett flertal motioner om regelförbättring avhandlats. Bl a om tidsgränser för handläggningstider, ett implementeringsråd för genomförande av EU-lagstiftning och Regelrådet.

– Likt riksdagen anser vi också att det finns ett behov av att myndigheter får förenklingsuppdrag, vars efterlevnad bör granskas fortlöpande. Olika möjligheter bör också prövas för att utvärdera lagar och regler efter en tid för att se om de fortfarande behövs och är aktuella. Samtidigt är det oerhört angeläget att det de beslut om regelförbättring som nu fattas och har fattats tidigare av riksdagen effektueras av regeringen, fortsätter Andrea Femrell.

Riksdagen har tidigare bl a fattat ett beslut om ett tillkännagivande att miniminivån i EU-lagstiftningen bör vara utgångspunkt vid genomförande i nationell lagstiftning.

– Vi är i ett stort behov av att Sverige som grundprincip inför att inte gå utöver minimikraven i EUs lagstiftning och i det fall kraven överskrids måste det motiveras och konsekvenserna tydliggöras. Överlag bör alla åtgärder som kan innebära ett stopp för ytterligare kostnadsökningar eller krångel för företagen snabbt genomföras. Vi är nu i ett läge där vi inte kan vänta längre med viktiga regelförbättringsreformer, avslutar Andrea Femrell.

Läs mer om riksdagens tillkännagivande och näringsutskottets betänkande här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan