IKEM och Kontakta – nya medlemmar i NNR!

Näringslivets Regelnämnd NNR växer, i takt med att allt fler förstår vikten av ett gemensamt och metodiskt arbete mot regelbördan. Därför är vi glada att välkomna IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Kontakta som nya medlemmar. Vi har talat med Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, och Tina Wahlroth, VD för Kontakta, för att höra hur de ser på sitt medlemskap och det svenska regelförbättringsarbetet.


 

Tillsammans kan man påverka mer

Intervju med Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, som är ny medlem i Näringslivets Regelnämnd NNR.

Kan du kort beskriva er organisation?

IKEM – Innovations – och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 1 400 medlemsföretag inom kemi, Life Science, plast och materialbranscherna. Vi sysselsätter ca 70 000 medarbetare. Totalt står våra företag för drygt 20 % av Sveriges export och förser även övrig svensk exportindustri med avancerade insatsvaror.

Varför blev din organisation medlem?

Våra medlemmar måste förhålla sig till en mängd olika regelverk och det är därför viktigt att de regler som finns är tydliga och ändamålsenliga. Det är också oerhört viktigt att EU lagstiftning implementeras på ett korrekt sätt så att konkurrensen inte blir snedvriden. Vi tror att NNR kan fylla en viktigt roll och stötta oss i arbetet, tillsammans kan man också påverka mer.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktiga/viktigast för er bransch?

Frågor kopplade till tillståndsprocessen enligt miljöbalken är oerhört viktiga eftersom den nuvarande processen tar alldeles för lång tid och upplevs som oförutsägbar. Det hämmar innovation och omställning. Även regelverk kopplat till avfallsfrågor är centralt för att vi ska kunna nå en cirkulär ekonomi. Detta är endast ett axplock naturligtvis finns den en mängd andra områden som är av central betydelse.

Vad hoppas du att regeringen ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

Ja det måste vara frågor kopplade till miljöbalken och avfallslagstiftningen.


 

Ju fler vi är som samarbetar mot regelbördan, ju starkare blir vi!

Intervju med Tina Wahlroth, VD för Kontakta, som är ny medlem i Näringslivets Regelnämnd NNR.

Kan du kort beskriva er organisation?

Kontakta är den svenska företrädaren för kundkommunikation på distans, dvs kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Vi är en bransch- och intresseorganisation med medlemmar som bedriver kundservice och/eller försäljning som en del av den egna verksamheten eller som huvudsakligt verksamhet.

Varför blev din organisation medlem?

Kontakta verkar för en marknad med självreglering och egenåtgärder, där marknadens parter gemensamt tar ansvar enligt den svenska modellen att samverka kring regelverk och etiskt agerande. Vi upplever dock att det blåser kraftiga vindar på politiskt håll att istället verka för mer och utvidgad lagstiftning, något som inte gynnar utveckling av näringslivet. Kontakta vill motverka denna negativa utveckling och tror på att ju fler vi är som samarbetar kring detta, ju starkare blir vi!

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktiga/viktigast för Kontaktas medlemmar?

Självreglering och egenåtgärder är viktiga att stå upp för och något vi traditionellt varit framgångsrika med i Sverige. Betungande regelverk från EU avseende integritetsfrågor är just nu ett hot mot vår svenska modell med öppenhet och tillit. Aktiv påverkan från svenska myndigheter i frågor som gäller näringslivets möjlighet att bedriva marknadsföring och försäljning är ett problem för marknaden. Alla förbud och begränsningar vad gäller kundkommunikation i telefon och digitala kanaler är ett direkt hot mot svenskt näringsliv generellt och Kontaktas medlemmar speciellt.

Vad hoppas du att regeringen ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

  1. Kontakta vill att våra politiker verkar för att behålla och utveckla den svenska modellen med självreglering, istället för att fokusera på mer lagstiftning för att komma åt problem.
  2. Mer lagstiftning hjälper inte mot kriminella, dessa struntar redan i befintlig lagstiftning. Vi behöver bättre fungerande rättsväsende som är aktiva direkt mot oseriösa eller kriminella aktörer, för att seriösa aktörer istället gynnas och kan utvecklas.
  3. Förståelse för att regelverk från EU måste anpassas till svenska marknaden och inte implementeras helt okritiskt.
Dela den här sidan