NNR Nyheter 1 2020

2020 – ett år i Regelförbättringens tecken?

Det nya årets regelförbättringsarbete har rivstartat på flera fronter. Först och främst så är vi väldigt glada att kunna välkomna våra två nya medlemmar i NNR, näringslivsorganisationerna IKEM och Kontakta! Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.

Vidare har Tillväxtverket inlett uppdraget de fått av näringsministern. NNR har lämnat in näringslivets prioriteringar på övergripande nivå till Tillväxtverket samt deltagit i verkets inledande diskussioner tillsammans med några av medlemmarna. Vi kommer noga att följa det fortsatta arbetet fram till uppdragets slut den 30 juni.

Efter NNRs länsgranskning, som presenterades i januari, har länsstyrelserna bjudit in NNR till diskussion och samarbete om deras regeltillämpningsarbete. Du kan läsa mer om NNRs länsgransking längre ned i detta nyhetsbrev. Andra viktiga tillämpningsfrågor som står inför dörren är NNRs kommungranskning som kommer att ske under våren, samt riksdagens tillkännagivande om genomförande av EU-lagstiftning som förhoppningsvis får ett positivt svar av regeringen senare i år.

När vårvintern nalkas är det dags för Regelrådets årliga granskning av konsekvensutredningarna och deras kvalitet. I år har de ännu en gång kunnat konstatera att det är en bra bit kvar innan vi har konsekvensutredningar som kan utgöra ett fullgott beslutsunderlag. NNR stödjer de åtgärder som Regelrådet föreslår och vilka dessa är kan du också läsa om i detta nyhetsbrev. Vi väntar nu på att regeringen ser över hela systemet så att förslag till regler inte går vidare utan en fullgod konsekvensutredning.

Den 13 maj är ett datum att notera. Då känner vi riksdagspartierna på pulsen om vad de vill med den framtida regelförbättringspolitiken i ett seminarium som vi anordnar i Stockholm. Vi kommer då bland annat att fråga dem om hur de tänker kring nya regelförbättringspolitiska mål och vad de vill att näringsministern ska göra med alla de förslag han fått av näringslivet. En spännande förmiddag att vänta! År 2020 verkar med andra ord bli ett intensivt regelförbättringsår, vilket vi på NNR är glada för. Vill du inte missa något? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs vår blogg och följ oss på Facebook. Eller varför inte kontakta oss direkt.

Trevlig läsning!


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


NNR välkomnar två nya medlemmar!

Vi har glädjen att kunna presentera två nya medlemsorganisationer i NNR för år 2020 – Kontakta och IKEM. Kontakta företräder företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och i digitala kanaler och IKEM företräder 1400 medlemsföretag med 70 000 medarbetare inom kemi, plast och materialbranscherna.

Läs mer om hur de ser på sitt medlemskap i NNR här!


Myndigheter bäst, kommittéer sämst enligt Regelrådets granskning

Statliga Regelrådet publicerade den 21 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Det totala resultatet har förbättrats i år jämfört med föregående år, 66 procent av konsekvensutredningarna uppfyller kraven. Flest godkända återfinns hos förvaltningsmyndigheterna medan kommittébetänkandena uppvisar lägst andel godkända konsekvensutredningar – 41 procent.

Läs NNRs kommentar till rapporten här.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

Rapport: Brist på samsyn i Länsstyrelsernas regeltillämpning

NNR har i en ny rapport undersökt Länsstyrelsernas regeltillämpning genom enkätundersökningar på fem olika verksamhetsområden – tillstånd miljöfarlig verksamhet, auktorisation bevakningsföretag, strandskyddsdispens, tillsyn miljöfarlig verksamhet och djurskyddskontroll. Resultaten visar att det finns skillnader i hur olika Länsstyrelser bedömer samma ärenden. Det kan även handla om skillnader gällande transparens och dialog med företagen eller i hur långa handläggningstiderna är. Vår granskning visar att Länsstyrelsernas samsynsarbete behöver stärkas och utvecklas. Ett sätt att göra detta är att involvera näringslivet i utvecklingen av samsynsarbetet. Länsstyrelserna behöver också utöka dialogen och rådgivningen med syfte att hjälpa företagen att göra rätt.

Läs mer här och debattartikeln av Andrea Femrell och August Liljeqvist i Dagens Samhälle i frågan här.


BusinessEurope stödjer införande av “en regel in – en regel ut”

BusinessEurope har i ett nytt strategipapper uttryckt stöd för ett införande av en ”en in – en ut”-princip på EU-nivå. De framhåller att för att arbetet ska lyckas krävs ett åtagande och aktivt engagemang från alla EU-institutioner – parlamentet och medlemsstaterna – och att nödvändiga professionella resurser avsätts för arbetet. ”En in – en ut” bör inbegripas i det bredare perspektivet på regelförbättring i EU och bör tillämpas i enhetlighet med övriga existerande regelförbättringsverktyg i EU. NNR har aktivt bidragit i framtagandet av synpunkterna

Läs mer här.


Kommande regelförbättringsarbete i Europaparlamentet

Varje mandatperiod beviljas det att starta upp ett antal icke partipolitiskt bundna arbetsgrupper i Europaparlamentet – så kallade intergroups – bestående av ledamöter från flera olika partigrupper. För innevarande mandatperiod håller dessa intergroups just nu på att startas igång, och en av de intergroups som blivit beviljade är SME Intergroup, vars syfte är att arbeta med frågor som berör våra små och medelstora företag inom EU. I SME Intergroup kommer bland annat Moderaternas europaparlamentariker Jörgen Warborn att ingå för att leda arbetet med regelförbättring. Ett arbete som kommer vara viktigt i och med kommissionens presentation av sin strategi för små- och medelstora företag den 4 mars.

Dela den här sidan