Konkurrenskraftsrådets slutsatser om bättre lagstiftning har presenterats

Konkurrenskraftsrådet har presenterat sina slutsatser från sitt möte den 27 februari 2020 om ”bättre lagstiftning – konkurrenskraft och hållbar tillväxt för alla”. Rådet behandlar i sina slutsatser såväl konsekvensanalysarbetet i EU, mandat och oberoende för Regulatory Scrutiny Board (nämnden för lagstiftningskontroll), det föreslagna systemet med one in, one out, små och medelstora företag, samt utvärdering och den föreslagna omprofileringen av Refit-platform.

NNR stödjer i huvudsak rådets slutsatser då de i mångt överensstämmer med de synpunkter vi aktivt har bidragit med via BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring. Detta handlar både om de uppmaningar som lämnas till kommissionen gällande konsekvensbedömningar, samt kompletteringar och betydande ändringar av förslaget under lagstiftningsprocessen.

Det är också bra att rådet bekräftar att konsekvensbedömningar av betydande ändringar av kommissionens förslag ska genomföras när det är lämpligt och nödvändigt. Likaså instämmer vi att det är viktigt att rådet fortsätter sitt pilotprojekt om konsekvensbedömningar av betydande ändringar.

Det handlar också om RSBs förutsättningar för att bli mer oberoende. RSB bör kunna yttra sig i fall där ingen konsekvensbedömning genomförts av kommissionen och de ska även kunna granska andra uppföljningar än utvärderingar i efterhand.

Vidare instämmer NNR i att kommissionens föreslagna ”one in, one out”-system måste genomföras i nära dialog med näringslivet. Detta så att de insatser som görs verkligen leder till en märkbar skillnad för de som berörs. Efterlevnadskostnaderna behöver också tas med i systemet och ytterligare åtgärder för förenkling och bördeminskning på särskilt betungande områden behöver utarbetas.

NNR delar också bilden av att fokus för den nya Fit for future-plattformen, som ska efterträda Refit-plattformen, även fortsättningsvis bör vara på förslag till förenklingar av befintlig EU-lagstiftning. Att genomföra förbättringar av översyner i efterhand av EUs lagstiftning, genom att bl a säkerställa ett bättre genomförande av ”utvärdera först”-principen, bör också ingå i arbetet.

För mer information kontakta:
Christina Fors, tel: 070-3057095

Länk till rådsslutsatserna hittar du här.

Dela den här sidan