Jens Hedström: Orimliga skillnader i handläggningstider

Det är på kommunal och regional nivå som företagen oftast möter tillväxthinder i form av långa handläggningstider och höga avgifter m.m. OECD har även påpekat att Sverige har en svag koppling mellan det nationella regelförenklingsarbetet och det arbeta som sker på lokal och regional nivå. Frågor som rör företagsetableringar och investeringar i nya anläggningar samt tillstånd i form av bygglov och miljötillstånd etc. handläggs och beslutas i många fall av kommuner och länsstyrelser.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har i tidigare undersökningar av handläggningstider och avgifter i kommunerna kunnat konstatera att det finns stora avvikelser i hur regelverken tillämpas på lokal nivå. Skillnaden i handläggningstid för ett bygglov eller ett serveringstillstånd kan vara variera från tre till tolv veckor och för samma typ av tillstånd kan avgiften vara 14 gånger högre i den dyraste kommunen jämfört med den billigaste. NNR kan konstatera att om alla kommuner tog fasta på de goda exemplen och lärde av varandra så skulle tillämpningen av regelverken både bli mer enhetlig och bidra till ett bättre företagsklimat.

Så många som var fjärde företagare (26 procent) har under det senaste året haft kontakt med sin kommun för att få ett tillstånd eller godkännande i någon fråga, visar en ny SKOP-undersökning gjord på uppdrag av NNR i maj 2012.

Vissa kommuner försöker underlätta för företagen genom att införa s.k. servicegarantier som anger den längsta maxtid som det får ta innan företaget får beslut efter det att man lämnat in en komplett ansökan. Införandet av servicegarantier är ett exempel på hur en kommun aktivt kan arbeta för att underlätta företagens vardag.

Av de företagare som haft kontakt med kommunen under det senaste året anger endast 17 procent att det finns servicegarantier som anger vilken maxtid som gäller för handläggningen i den egna kommunen. Antalet företagare som inte vet om det finns servicegarantier i sin kommun uppgår till hela 43 procent. Resterande 40 procent av företagarna anger att den egna kommunen inte har några servicegarantier för handläggningen.

Svenskt Näringsliv har även i en nyligen publicerad studie av handläggningstiderna i miljöärenden visat att det i vissa fall tar upp till sju år för att avgöra ett ärende. I rapporten konstateras att det i genomsnitt tar mellan 3,7 och 4,4 år att få ett miljötillstånd i Sverige. Detta innebär att det finns ett stort behov av att börja arbeta med någon form av servicegarantier även inom länsstyrelserna och miljödomstolarna. Att tvingas skjuta på investeringar i ny teknik och ny verksamhet på grund av orimligt långa handläggningstider är negativt både för tillväxten och för miljön.

För att få ett bättre företagsklimat på lokal och regional nivå krävs dock – precis som bl.a. OECD påpekat – en tydligare koppling till det regelförenklingsarbete som sker nationellt. Att vara drivande i arbetet med att förenkla regelverk och riva tillväxthinder för företagen är i första hand riksdagens och regeringens ansvar men samarbetet med kommuner och länsstyrelser måste också fördjupas. För att se märkbara resultat i företagens vardag krävs dessutom att man på statlig nivå gör en uttrycklig prioritering mot de områden som företagen själva bedömer som viktigast, dvs. skatt och moms, arbetsrätt, miljö och särskilda branschregler.

Jens Hedström vd Näringslivets regelnämnd, NNR

Dela den här sidan