Företagens regelförenklingsförslag i fokus

Näringslivets Regelnämnd, NNR, firade 30 år genom att samla medlemmarna och 100-talet vänner för att ställa frågor till näringsminister Annie Lööf och lyssna näringslivsföreträdares bästa regelförenklingsförslag. NNRs VD Jens Hedström konstaterade att 30 års arbete för bättre företagsregler har givit effekt, i form av årligt minskat uppgiftslämnande, samt att regeringen på förslag från NNR infört en gemensam konsekvensanalysförordning och ett statligt Regelråd, som när det tillämpas fullt ut, kommer att ge bättre nya företagsregler. Dessutom mäter numera regeringen och EU-kommissionen reglers effekter, vilket medför att regelkostnaderna för företag för första gången minskar, trots att nya regler kommer till.

Näringsministern inledde med att gratulera NNR och tacka för deras viktiga förenklingsarbete både i Sverige och EU.

– När jag tillträdde som näringsminister var målet att minska den administrativa regelbördan med 25 procent, men vi hade bara nått sju procent. Alla inser att regler tar tid och tid är pengar. Därför är det viktigt att minska administrativa regler så att fler blir sugna på företagande, sa Annie Lööf.

Näringsminister Annie Lööf presenterade även en positiv nyhet. En utredare har fram till i december på sig att se över hur långt arbetet med regelförenkling för företagen har kommit med att genomföra de över 500 förslag som inkommit från näringslivet. Utredaren ska även kartlägga om EU-direktiv på Näringsdepartementets politikområde har genomförts på ett sådant sätt att de resulterat i kostnader som inte följer av direktiven.

Näringsdepartementets snabbutredning av näringslivets förslag välkomnades av NNRs VD Jens Hedström som pekade på att de förslag som företagen själva prioriterat är de som ger snabbast och störst nytta för företagen.

Utöver arbetet med att sänka de administrativa kostnaderna för företagen breddas nu regelförenklingsarbete på kommun- och länsnivå när det gäller bemötande och attityder, berättade Annie Lööf. Bolagsverket har ett uppdrag att se på möjligheterna att skapa en väg in till myndigheterna kombinerat med ett förenklat uppgiftslämnande. Dessutom har regelrådet fått ett tilläggsdirektiv att föreslå bättre konsekvensutredningar.

Ordföranden från Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och NNR lyfte fram sina viktigaste frågor och personliga råd till näringsministern för att göra vardagen lättare för företagen.

Kenneth Bengtsson, ordförande i Svenskt Näringsliv, menade att det är summan av alla regler som är problemet och föreslog att näringsministern borde utnyttja näringslivet som resurs i regelförenklingsarbetet. Även Helena Jonsson, ordförande i LRF, pekade på den massiva regelbördan och bristen på samordning mellan myndigheter som ett problem. Hennes tips till ministern var att se mer till servicegrad, bemötande och attityd. Då skulle företagare verkligen uppleva förändringen. Jens Spendrup, ordförande i Företagarna, uppmanade näringsministern att stå på sig gentemot andra departement och genomdriva det hon föresatt sig, samt efterlyste ett bäst-före-datum på regleringar. Gert Karnberger, ordförande i NNR, pekade på problemet att regler behandlas så olika runt om i landet och uppmanade näringsministern att se till att regeringens 25 procentsmål uppnås under 2012.

Skriftställaren Anders Jonsson presenterade jubileumsskriften ”Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling” med historiska tillbakablickar och anekdoter men även viktiga händelser i NNRs historia.

En hederlig byråkrati och goda regelverk är varje civilisations grund, förklarade Anders Jonssons, samtidigt som han varnade för att i alla samhällen och organisationer finns det människor som känner sin ställning hotad om någon ifrågasätter hävdvunna rutiner eller revir. Han exemplifierade detta med ”överpostiljonerna” som inte uppskattade postnummerreformen som förenklade för alla som inte kan kartan utantill.

Jens Hedström pekade på att det ständigt behövs en granskning av ”överpostiljonerna” på alla myndigheter.

– Vi behöver en gräsklippare som håller regeltillväxten stången, sa Jens Hedström.

./.

Dela den här sidan