Kommissionen presenterar ett SME-relief package

Kommissionen har under förra veckan presenterat ett s k SME Relief package (SME lättnadspaket).

Paketet innehåller en uppsättning åtgärder för att underlätta för SMEs, förbättra tillgången till finansiering och kvalificerad arbetskraft och för att stödja SMEs genom företagets affärslivscykel. I paketet presenteras också två regelförslag som syftar till att underlätta för SMEs; ett förslag till en ”Late payment Act” (Sena betalningar förordning) och ett förslag till direktiv för att etablera ett ”Head Office Tax System for SMEs” (huvudkontors skattesystem för SMEs).

NNR ser positivt på de delar som avser att skapa en mer företagsvänlig regelmiljö genom bl a mer effektiv användning av verktyg som SME-test och utnämningen av ett EU SME-sändebud. Vi noterar här att kommissionen verkar ha tagit till sig ett antal av de förslag som diskuteras i Fit for Future platforms utkast till yttrande om SME-test (men som ännu inte är antaget). I paketet nämns exempelvis att kommissionen när det är lämpligt och möjligt särskilt ska titta på konsekvenserna av delegerade och genomförandeakter för SMEs. Det senare är något NNR uttryckt särskilt stöd för i plattformsarbetet och uppmärksammat behovet på i olika sammanhang.

Av intresse är förstås det som anges i paketet om hur kommissionen avser att ta sig an arbetet med att minska rapporteringsbördan för företag av EU-lagstiftning i syfte att uppnå det tidigare aviserade målet om att minska sådana bördor med 25%. NNR tycker att det är positivt att arbete påbörjas med att minska rapporteringsbördan för företagen. Det är dock angeläget att arbetet sedan utvidgas till inte bara till generella administrativa bördor, utan också till övriga fullgörandekostnader.

Kommissionen anger att den under de kommande veckorna på ett mer sammanhållet sätt kommer att presentera de åtgärder som har antagits eller kommer att antas för att rationalisera rapporteringskraven för företagen. Detta kommer också att bli en del av kommissionens arbetsprogram och kommer att åtföljas av förslag och utvärderingar. Arbetet systematiseras för de genom

  • att standardiserade sätt ska etableras i kommissionen kring kartläggning av rapporteringskrav av existerande lagstiftning. Vad gäller nya förslag:
  • att prioriterade områden ska identifieras i samarbete med ett representativt urval av företag, branschorganisationer och nationella myndigheter.
  • att varje kommissionsdirektorat också ska förbereda målinriktade rationaliseringsplaner för 2024 och därefter.

NNR noterar också att Fit for Future platform inbjudits att ägna ett eller två av sina yttranden i sitt årliga arbetsprogram för år 2024 åt rapporteringskrav.

Dela den här sidan