Konsekvensutredningarnas kvalitet sjunker, visar Regelrådets granskning

Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, Regeringskansliet och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när regler föreslås omfatta företag. Resultatet visar på en försämring jämfört med förra året och är långt ifrån tillfredsställande.

Andelen godkända konsekvensutredningar minskar och fortsätter därmed att ligga på en alldeles för låg nivå, drygt 60 procent. Utredningarna från såväl Regeringskansliet som myndigheterna tappar i kvalitet och får nu godkänt i endast 53 respektive 67 procent av fallen. Samtidigt har resultatet förbättrats något när det gäller kommittébetänkanden, där 56 procent klarar kvalitetskontrollen.

– Att en så stor andel av konsekvensutredningarna fortfarande är bristfälliga får förstås betydande effekter, inte minst då ogenomtänkta förslag blir till ineffektiva och kostsamma lagar och regler som företagen måste förhålla sig till och följa. Det motverkar också regeringens mål om minskade regelkostnader för företagen och främjande av tillväxt och konkurrenskraft, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Kvalitetsgranskningen av konsekvensutredningar och Regelrådets behov av ett stärkt mandat har påtalats under lång tid och har även varit föremål för två utredningar som lämnat förslag på detta. Även Regelrådet självt har lämnat reflektioner och förslag i sina årsrapporter över hur arbetet med konsekvensutredningar kan förbättras.

– Granskningen som Regelrådet gör är förtjänstfull och viktig utifrån de förutsättningar rådet har. Tyvärr har inga stora förändringar skett sedan rådet bildades för 15 år sedan. Så länge granskningskravet för konsekvensutredningar inte gäller alla regelgivare och att en ofullständig konsekvensutredning inte måste återremitteras till Regelrådet kommer inget att hända, fortsätter Andrea Femrell

– Likaså saknas tillräckliga resurser inom Regeringskansliet och utredningsväsendet för att genomföra konsekvensutredningar. Om regeringens mål om regelförbättring ska få genomslag krävs skarpa reformer på området, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Regelrådets årsrapport 2023 finns här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd

Mobil: 073-020 56 80

E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan