NNR kommenterar regeringens budgetförslag: Hur ska regeringens mål om mer ändamålsenliga regler och bättre service för företag uppnås?

I budgeten konstateras att företagens kostnader för att följa regelverken ökar samtidigt som kvaliteten på konsekvensutredningarna för nya och ändrade företagsregler är låg. Budgeten lämnar tyvärr inga förslag till åtgärder på dessa områden, varför målet om mer ändamålsenliga regler känns avlägset.

Regeringen antar ett bred och relevant ansats till de problemområden och ramvillkor som träffar regler och regelverk. Enkelhet, tydlighet, ändamålsenlighet och service är ledord och högst relevanta. Viktiga områden som har stor betydelse för ramvillkoren och i företagens vardag pekas ut. Samtidigt framhålls betydelsen av att ha en så bred och tydlig förankring med näringslivet som möjligt. Det verkar med andra ord finnas en kunskap om vad och vilka åtgärder som behöver sättas in.
Tyvärr saknar dock budgeten konkreta målsättningar och skarpa förslag avseende hur kostnaderna för regelkrånglet ska minska, vilka regelområden som regeringen prioriterar att arbeta vidare med samt var regeringen lägger ribban för service och effektivitet i den statliga och kommunala förvaltningen. Likaså hur kvaliteten på konsekvensutredningarna ska öka är höljt i dunkel.

All erfarenhet visar att om regelförbättringsarbetet ska få ett verkligt genomslag så måste det utgå från de områden som företagen efterfrågar, att valda åtgärder görs i syfte att minska företagens totala kostnader (inte endast de administrativa) samt att välja de regleringsalternativ som medför lägst kostnader för berörda företag och samtidigt uppfyller syftet med regleringen. Vidare krävs ett tydligt ledarskap och styrning från regeringens sida för att processen ska gå framåt.

NNR och dess medlemmar har sedan tidigare fört fram näringslivets prioriteringar inom regelförbättringsområdet. Vi har också flertalet systemverktyg för hur regelgivningen och regelförbättringsarbetet kan bli så effektiva som möjligt och främja tillväxten. Det är nu hög tid att regeringen visar vad och hur de vill förbättra och förenkla för företagen. En väg in för företagens uppgiftslämnande är en god början, men det som ska in måste vara ändamålsenligt.

Andrea Femrell, VD

Dela den här sidan