NNR Nyheter 4 2015

Inga svar från regeringen

Hösten är här. Förutom att vi ser det ute i naturen, så har en av de mer klassiska höstmarkörerna kunnat bockas av – regeringens budgetproposition. Längre ner i nyhetsbrevet finns vår kommentar om densamma, men en övergripande fundering är hur regeringen avser använda regelförbättringsredskapet för att nå sitt mål om fler jobb, växande företag och starkare export. Tyvärr gav budgetpropositionen inga svar om detta, trots att vi på NNR påpekat det vid ett flertal tillfällen, nu senaste i ett brev till ett antal ledande politiska beslutsfattare. Läs brevet här.

Förutom budgetdiskussionerna så innebär hösten som vanligt en slags nystart och på NNR arbetar vi nu med några spännande projekt. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNREmbryo till en väg in för företagens uppgiftslämnande nu på nätet

I våras presenterade uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande med förslag på hur ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företagen kan organiseras och genomföras. Betänkandet är just nu ute på remiss och sista svarsdatum är 30 oktober. Parallellt med utredningens arbete har Bolagsverket kartlagt 14 myndigheters uppgiftskrav på företagen, totalt ca 1300 uppgiftskrav som omfattar mer än 95 miljoner ärenden.

Genom kartläggningen kan företagen genom framtida sökfunktioner på webbplatsen verksamt.se få reda på vilka uppgiftsskyldigheter de har. Ett förberedande arbete för detta har påbörjats av Tillväxtverket och Bolagsverket. Idag kan företagen genom en sökfunktion se 500 av de uppgiftskrav som kartlagts hos de 14 myndigheterna.

E-tjänsten för detta heter "Lämna uppgifter och sök tillstånd" och finns på verksamt.se"OECD Regulatory Policy Indicators 2014"- en granskning av olika länders regelreformeringsarbete

OECD presenterar den 28 oktober sin rapport "OECD Regulatory Policy Indicators 2014" vid OECD:s ministerrådsmöte i Helsingfors. Rapporten innehåller resultatet från den granskningsenkät som skickades till medlemsstaterna 2014 inom områdena konsekvensutredningar, dialog med företag och intressenter samt hur medlemsstaterna arbetar med utvärdering av regelverk i efterhand. Syftet med rapporten är bl.a. att följa upp viktiga områden från de rekommendationer som togs fram av OECD 2012 om regelpolicy och styrning. Uppföljningar kommer att göras med några års mellanrum för att kunna följa utvecklingen. En sammanställning med goda exempel kommer att presenteras i anslutning till resultaten.

 NNR lämnar in förslag till regelförbättringar till kommissionen

NNR arbetar med att samla in och sammanställa förslag från sina medlemmar på regelförbättringar avseende EU-regelverk. Förslagen kommer efter sammanställning att skickas in till kommissionen som en input i kommissionens regelgransknings- och regelförbättringsprocess, REFIT. Förslagen som NNR sammanställer omfattar såväl nya förslag till regelförbättringar som tidigare inskickade förbättringsförslag som ännu inte tagits om hand. Tidigare inskickade förslag återfinns i NNRs rapport "More effective regulations within the EU".

NNR kommenterar budgeten: Hur ska regeringens mål om mer ändamålsenliga regler och bättre service för företag uppnås?

I budgeten konstateras att företagens kostnader för att följa regelverken ökar samtidigt som kvaliteten på konsekvensutredningarna för nya och ändrade företagsregler är låg. Budgeten lämnar tyvärr inga förslag till åtgärder på dessa områden, varför målet om mer ändamålsenliga regler känns avlägset. Ambitionen om att skapa "en väg in" för företagens uppgiftslämnande är bra, men det räcker inte på långa vägar.

Det behövs konkreta målsättningar och skarpa förslag avseende hur kostnaderna för regelkrånglet ska minska, vilka regelområden som regeringen prioriterar att arbeta vidare med samt var de lägger ribban för service och effektivitet i den statliga och kommunala förvaltningen. Likaså behövs åtgärder som höjer kvaliteten på konsekvensutredningarna. Detta saknas tyvärr.

Läs hela NNRs budgetkommentar här.Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner

På vår hemsida, nnr.se, så har vi sedan just före sommaren presenterat en serie intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner i våra frågor. Frågorna handlar bland annat om hur de ser på regelförbättring för företag och hur de avser jobba med detta framgent. Snart kommer dessa intervjuer även att finnas i en folder.

Samtliga intervjuer återfinns här.Europas näringsliv tycker till om kommissionens regelförbättringspaket

BusinessEurope presenterade i mitten av september en skrivelse "Better regulation for better results – An EU agenda" med svar och synpunkter på kommissionens regelförbättringspaket. NNR har genom sitt deltagande i BusinessEuropes arbetsgrupp Better Regulation medverkat i framtagandet av synpunkter och förslag.

BusinessEurope välkomnar kommissionens nya regelförbättringspaket och anser det vara både omfattande och ambitiöst. I skrivelsen poängteras bl a vikten av att alla EU:s institutioner arbetar tillsammans för att åstadkomma regelförbättring för bättre resultat i EU. BusinessEurope lämna tre huvudsakliga budskap:

1. Överenskommelse om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal för regelförbättring
BE vill se en ny överenskommelse mellan rådet, parlamentet och kommissionen om förslaget till interinstitutionellt avtal för regelförbättring som presenterats av kommissionen. Rådet och parlamentet uppmanas också använda sig mer av konsekvensutredningar, vilka bör uppdateras med konsekvenser av betungande ändringar. I samband med det efterfrågas också en större transparens om anledningen till- och konsekvenserna av eventuella tillägg av krav från medlemsstaterna som påverkar den inre marknaden, konkurrenskraften och tillväxten i samband med genomförande av EU-lagstiftning.

2. Minska bördorna genom en effektiv regelgransknings- och regelförbättringsagenda (REFIT) med tillhörande plattform
BE uppmanar att den REFIT-plattform som inrättats av Kommissionen används som kanal för betungande regler och att kommissionen lämnar svar baserade på en "följ eller förklara princip" på de förslag som olika intressenter lämnat. Ett nettomål för minskade kostnader för de totala regelkostnaderna inom samtliga områden och en "fast-track" procedur efterfrågas också.

3. Öka transparensen för att försäkra ett effektivt deltagande av intressenter i lagstiftningsprocessen

Alla intressenter ska ha möjlighet, både tidigt i processen men också senare då mer detaljerade förslag presenteras, att lämna synpunkter på initiativ, fakta och information som används för att stödja denna. För att åstadkomma detta uppmanas bl.a. kommissionen publicera det slutliga förslaget till regeltext med tillhörande konsekvensutredning före olika initiativ och förslag beslutas. BusinessEurope efterfrågar också mer transparens i trepartsförhandlingarna mellan de tre institutionerna.

Läs skrivelsen från BusinessEurope här.

Dela den här sidan