NNR talar om gold-plating för riksdagens näringsutskott

Den 13 oktober träffade Näringslivets Regelnämnd, NNR, riksdagens näringsutskott för att presentera förslag på hur s.k. gold-plating kan tydliggöras och undvikas genom att lagstiftarnas beslutsunderlag görs tydligare och mer fullständigt.

Mötet, i form av en dragning av NNR med efterföljande frågor från utskottets ledamöter, varade i 30 minuter och ägde rum i anslutning till utskottets ordinarie sammanträde. Andrea Femrell, VD på NNR inledde med en kort introduktion om vad NNR är och gör på områden såsom nya regler med tillhörande konsekvensutredningar, befintliga regler och deras tillämpning, minskat uppgiftslämnande för företagen m.m. Därefter övergick ämnet till dagens tema – genomförande av EU-lagstiftning och tydliggörande av gold-plating.

”För vår del handlar frågan om gold-plating främst om att ni som beslutsfattare och vi som intressenter får ett tydligt beslutsunderlag om när och varför man bestämmer sig att gå ut över – eller att inte gå ut över – vad EU-lagstiftningen kräver. Vidare att man för detta har gemensamma kriterier att beskriva detta.”, sade Andrea Femrell.

Det klargjordes, för att undvika eventuella missförstånd, att NNR inte driver linjen att gold-plating ska förbjudas, men att beslutsfattare och intressenter ska vara medvetna om vilka konsekvenser det kan få och därmed överväga för och emot i enskilda fall.

Christina Fors, sakkunnig med inriktning på internationella frågor, berättade mer ingående och detaljerat om vad gold-plating egentligen är och vad det kan få för effekter för företag samt om konsekvensutredningarnas betydelse för att beskriva effekterna av bl a gold-plating. EUs direktiv förutsätter att ett visst resultat uppnås men medlemsstaterna bestämmer själva i vilken form och på vilket sätt direktiven ska genomföras . Vid minimidirektiv framgår den nivå som medlemmarna måste uppfylla. Därutöver har medlemsstaterna möjlighet att gå längre än vad direktivet kräver, s.k. gold-plating.

”Konsekvensutredningar är ett viktigt verktyg såväl vid förhandlingar av EU-förslag i Bryssel som vid det senare genomförandet av beslutad EU-lagstiftning i Sverige. Det saknas idag krav på att redovisa den information som behövs för ett tydligare beslutsunderlag vid genomförande av EU-lagstiftning. Utan denna information blir det omöjligt för regelgivaren att avgöra om de åtgärder som föreslås är rimliga i förhållande till det lagstiftaren vill uppnå med regeln och vilka konsekvenser det får för företag.”

Christina Fors avslutade sin del av dragningen med en internationell utblick om hur det ser ut i andra länder på detta område samt med en hemställan till näringsutskottet att gå vidare med följande frågor:

• Krav på tydligare redovisning i konsekvensutredningar i samband med genomförande av EU-lagstiftning. Denna ska innehålla en beskrivning av miniminivån som måste uppfyllas och en bedömning av om denna kommer att överskridas. Utgångspunkt för bedömningen bör ske utifrån de sex punkterna som NNR m.fl. föreslagit.

• Krav på att, i de fall miniminivån överskrids, konsekvensutredningen ska innehålla en motivering till varför, en beskrivning av vilka genomförandeåtgärder som föreslås och en bedömning av vilka effekter detta får för de företag som berörs.

Avslutningsvis fick utskottets ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor. Frågeställningar som berördes var bland annat hur frågan om gold-plating och en definition av direktivens miniminivåer fungerar i praktiken och om det finns erfarenheter från andra länder, om det är någon bransch som är speciellt drabbad av gold-plating samt hur diskussionen går i skärningspunkten mellan olika intressenter- i detta fall mellan konsumenter som vill ha bättre produkter och näringslivet som vill ha ett bättre regelverk. För att exemplifiera och konkretisera vilka effekter gold-plating kan få för näringslivet lämnade NNR ett dokument med fyra tydliga exempel till utskottet.

Följande dokumentation finns för den som vill veta mer:
PPT som visades på mötet med riksdagens näringsutskott
PM om gold-plating inkl. hemställan till näringsutskottet
Fyra konkreta exempel på gold-plating och dess påverkan på företagen
NNRs och Regelrådets rapport om gold-plating

Dela den här sidan