NNR lämnar förslag för förbättrad EU-lagstiftning

Den 30 april lämnade Näringslivets Regelnämnd NNR in en sammanställning med fem förslag för att förbättra och förenkla EUs regelverk till EU-kommissionens rådgivande organ i regelförbättringsfrågor Fit for Future platform. Tre av förslagen som lämnades in har arbetats fram i samarbete med NNRs medlemmar Svenskt Näringsliv, Transportföretagen och LRF och berör områdena moms, transport och miljö/energi/jordbruk. Två förslag handlar om regelförbättring på systemnivå.

– Fit for Future-plattformen är en mycket viktig del i EUs regelförbättringsarbete och det är därför högt prioriterat för NNR att såväl bidra till som att på nära håll följa och interagera i plattformens arbete, kommenterade NNRs VD Andrea Femrell förslagen.

Förslagen berör flera olika områden. Bland annat förespråkas en ändring av momsreglerna för välfärdssektorn för att möjliggöra momsavdrag för relevanta investeringar och inköp, en fråga som varit aktuell också nationellt. Vidare föreslås lättnader i de regelverk på transportområdet (YKB-direktivet) som innebär att busschaufförer mellan 18 och 20 år inte får köra på linjelagda sträckor över 50 km.

Beträffande förslaget inom miljö-/energi-/jordbruksområdet så framhålls att den pågående revideringen av Industriutsläppsdirektivet inte får resultera i att familjegårdar och SME-företag inom jordbruket inkluderas i detta.

– Det skulle vara onaturligt för små gårdar och producenter att inkluderas i Industriutsläppsdirektivet och lägga en orimlig börda på SME-företagen. Dessutom framhåller LRF att svenska mjölkkor och nötkreatur går ute stora delar av året, vilket gör det nästan omöjligt att införa standardiserade utsläppsnivåer, förklarar Christina Fors, sakkunnig hos NNR.

När det gäller förbättringsförslagen på systemövergripande nivå föreslår NNR ökad transparens vid framtagandet av tekniska standarder och rekommendationer hos EUs tillsynsmyndigheter samt när det gäller delegerade akter som tas fram av EU-kommissionen för att ändra eller komplettera gällande lagstiftning. Vidare föreslås också förlängd konsultationsperiod samt att tillsynsmyndigheterna bör använda sig av s k No-Action letters för att ge företagen större flexibilitet att hantera för korta implementeringsperioder. NNR lämnar också förslag som berör Nämndens för lagstiftningskontrolls, RSB, arbete med konsekvensutredningar och uppföljning.

– Sekretessen som råder runt tidiga utkast på förslag till delegerade akter gör det omöjligt för företag eller näringslivsorganisationer att på ett tidigt stadium kunna ta del av det som diskuteras eller att lämna input om konsekvenserna. Dagens konsultationsperiod på fyra veckor avseende kommissionens förslag till delegerad akt är inte heller tillräcklig för att företagen och näringslivsorganisationerna ska hinna analysera förslagets effekter och formulera ett svar, menar Christina Fors.

Alla förslag finns att läsa i sin helhet i ”Proposals for improvement and simplification of EU legislation”.

 

För mer information, kontakta gärna:

Christina Fors, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 0703-05 70 95
E-post: christina.fors@nnr.se

Dela den här sidan