Pressmeddelande: Icke godkänt för regeringens coronahantering enligt Sveriges företagare

Sällan har en kris slagit så hårt mot företagen som den vi just nu befinner oss i. De krisåtgärder som vidtagits i spåren av coronapandemin har också varit helt avgörande för att ge många företag en chans att överleva. Sänkta skatter, direkta stöd, permitteringsstöd till anställda samt minskat regelkrångel är viktiga delar i detta. Trots detta måste vi ställa oss frågan hur företagen själva ser på regeringens agerande under krisen? I en ny SKOP-undersökning på uppdrag av NNR har företagare svarat på frågor om regeringens agerande när det gäller företagsstöden.

SKOP-undersökningen visar att 38 procent av de intervjuade företagen har ansökt om någon form av stöd med anledning av coronakrisen. Av dem som inte ansökt är det en majoritet (55 procent) som svarar att de inte uppfyller kraven.

Ett vanligt problem är att det har varit komplicerat och arbetskrävande att söka stöd. Nästan vartannat företag (45 procent) instämmer helt eller delvis i att ”det innebär alltför stora arbetsinsatser att söka företagsstöd”. Lika många (45 procent) menar att reglerna för de olika stöden är otydliga och att själva ansökningsprocessen medföra extra kostnader.

– Viktigt är nu att de beslut som fattats också fungerar i praktiken. En del av lösningen ligger i att lyssna på företagen och deras behov och önskemål om att försöka justera i stödfunktionerna på ett sätt som gör regelverken mindre komplicerade och kräver mindre administration. Fokus bör i första hand vara på att få ut stöden snabbt och inte på krångliga kontroller innan. Dessutom måste handläggningstiderna kortas väsentligt så företagen hinner få ut stöden i tid, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Omfattningen och nivån på stöden får också kritik. Bara vart fjärde företag (25 procent) instämmer helt eller delvis i påståenden om att regeringens företagsstöd är tillräckliga. En stor majoritet av företagare och företagsledare (65 procent) anser dessutom att regeringen har mycket liten eller ganska liten förståelse för hur företagen påverkas av pandemins effekter. Mer än varannan företagare (55 procent) har litet eller inget förtroende alls för regeringens och myndigheternas hantering.

– Inga system är perfekta och krisen och dess effekter hade ingen kunnat förutse på förhand. Samtidigt så behöver det finnas en stor lyhördhet och en generös tillämpning gentemot de drabbade företagen för att stöden ska få effekt på bästa möjliga sätt. I denna del finns en stor förbättringspotential, fortsätter Andrea Femrell.

NNR och näringslivet har presenterat ett antal skarpa och viktiga förslag på såväl övergripande nivå som inom olika lagstiftningsområden gällande regelförbättring och regeltillämpning, förslag som om de genomförs ska bidra till att stärka och bygga upp företagens konkurrenskraft.

– Det är inte bara stöden och deras hantering som regeringen och berörda myndigheter behöver åtgärda. Lika viktigt är att bedriva ett tydligt framåtriktat arbete och aktivt genomföra förslag inom regelförbättrings- och regeltillämpningsområdet. Detta behövs för att näringslivet ska vara väl rustade vid utgången av krisen, avslutar Andrea Femrell.

NNRs SKOP-undersökning finns att läsa här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan